Hızlandırılmış ve Birleştirilmiş C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak .NET ortamında uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
• CLR ortamının temel özellikleri
• Nesne tutan sınıfların (collections) ayrıntılı incelenmesi
• GUI programlama modeli ve Windows Form Uygulamaları
• Temel çizim işlemleri
• Temel veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf kütüphanesi)
• Çok thread’li uygulamalar ve thread’lerin senkronizasyonu
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (eklenti metodları, var değişkenler, default argumanlar vs.)
• Öznitelikler (attributes)
• Nesnelerin seri hale getirilmesi (object serialization)
• Başkaları tarafından yazılmış kütüphanelerin (bileşenlerin) kullanılması
• MDI uygulamaları
• Uygulamaların kurulması ve konuşlandırılması
• CLR ortamının ayrıntılı işlevleri
• Paylaşılan DLL’ler (shared dlls) ve GAC (Global Assembly Cache) kullanımı
• İleri düzey Windows form işlemleri
• Kontrol tasarımı ve yazımı
• Temel WPF (Windows Presentation Foundation) kullanımı
• İleri çizim işlemleri
• İleri düzey veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf sistemi)
• .NET’te XML işlemleri
• Çok thread’li uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve ileri düzey senkronizasyon işlemleri
• TCP/IP client-server programlama
• .Net ortamının aşağı düzeyli ve sistem programlama bakış açısıyla incelenmesi
• Temel düzeyde sembolik arakodla (Common Intermediate Language [CIL]) programlama
• C# programlama diline eklenen yeni özellikler (Anonim metodlar, Lambda ifadeleri vs.)
• Linq (Language integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile temel veritabanı uygulamaları
• .NET Remoting kullanımı
• Temel WCF (Windows Communication Foundation) kullanımı
• TPL (Task Parallel Library)
• İleri düzey WPF (Windows Presentation Foundation) uygulamaları
• WPF ile ileri çizim işlemleri
• WPF ile üç boyutlu çizim işlemleri
• İleri düzey Linq (Language Integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile ileri veritabanı uygulamaları
• İleri düzey WCF (Windows Communication Foundation) uygulamaları
• İleri düzey debug işlemleri
• Birim testleri ve NUnit kullanımı

Ön Koşul : Daha önce C# ile Nesne Yönelimli Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

Xamarin ile Mobil Programlama


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak Xamarin ile cross-platform mobil uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

• Xamarin ortamının temel özellikleri

• Xamarin ile platform bağımsız (cross-platform) uygulama geliştirme

• Visual Studio.NET ile Xamarin uygulamaları

• View kavramı ve sınıf hiyararşisi

• Xaml kullanımı ve detayları

• Temel GUI elemanları

• Layout kavramı ve Layout sınıfları

• Collection view elemanları

• Tarih zamana ilişkin GUI elemanları

• Dosya işlemleri

• Veritabanı işlemleri

• Network işlemleri

• Webservis erişimleri

• Asenkron çalışma (TPL, Thread vs..)

• DependencyService sınıfı ve platforma özel işlemler

• Notification işlemleri

• Ve diğer konular…

Ön Koşul : Daha önce C# veya Java ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’ nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama veya Java ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak

* Ücreti sorunuz.

.NET Ortamında Yeni Teknolojilerle Web Programlama


Açıklama : Bu kurs .NET ortamında yeni teknolojilerle Web uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar da yapılacaktır.

C# programlama diline ilişkin ileri konular
Delege kavramı
Anonim metotlar
Lambda ifadeleri
Fonksiyonel programlama
Linq kavramı
Örnek Uygulamalar
.NET Core ve ASP.NET Core
Temel kavramlar
.NET Core ile platfornm bağımsızlık
ASP.NET Core’ a giriş
Web server’lar
Örnek Uygulamalar
Dependncy Injection
Dependency Inversion Principle
Inversion Of Control
Dependency Injection kavramı
Dependency Injection’ın karmaşık problemlerde gerekliliği
Örnek Uygulamalar
Katmanlı Mimarı Kullanarak Uygulama Geliştirme
Katmanlı mimarı kullanarak proje geliştirme avantajları
Repository, service ve application katmanları
Katmanlı mimari kullanarak proje geliştirmede exception’ların yönetilmesi
Örnek uygulamalar
Razor Motoru
Razor sentaksı
MVC (Model ViewConteoller) kalıbı
ASP.NET MVC
Razor sentaksı
Blazor Web Framework
Veritabanı işlemleri
ADO.NET kullanımı
ORM (Object Relation Model)
Entity Framework Core
Code First ve Database First Yaklaşımları
Örnek Uygulamalar
Container Kullanımı
Container kullanımı
Docker kurulumu ve kullanımı
Container üzerinde ASP.NET core uygulamalarının çalıştırılması
Örnek Uygulamalar
ASPNET Core Güvenlik
Identity kavramı
Authentication
Authorization
OAuth
Open ID Connect
Örnek uygulamalar
Javascript programlama dili
Bu bölümde daha önce herhangi bir programlama dilinde çalışanlara yönelik Javascript programlama dili anlatılacaktır:

Temel türler
Tür dönüşümleri
Fonksiyonlar
Kontrol deyimleri (if, while, do-while, for, break, continue, switch, …)
Nesneler
Fonksiyon türleri
Diziler
Lambda ifadeleri
Prototype kavramı
Sınıflar
import bildirimleri
Node.js
Node.js kurulumu
Node.js uygulaması geliştirmede kullanılan araçlar
Javascript’in ES6’da eklenen özelliklerinin Node.js ile kullanımı
Node.js modül geliştirme
Geliştirilen modüllerin kullanılabilir hale getirilmesi
Geliştirilen modüllerin npm’ yüklenmesi
Github ile repository oluşturma
Örnek uygulamalar
Node.js Event
EventEmitter sınıfı
Ebvent Listener
Örnek uygulamalar
Node.js IO (Input Output) işlemleri
Standard IO (STDIN, STDOUT ve STDERR)
fs modülü ile dosya işlemleri
Dosya değişiklerinin izlenmesi
Örnek uygulamalar
Node.js Streams
Stream kullanımı
Piped stream
Paused Stream
Örnek uygulamalar
Node.js Web Protokolleri
http modülü
HTTP GET
HTTP POST
WebSocket işlemleri
SMTP Server
Örnek uygulamalar
Çok kullanılarn Node.js Framework’ler
Express.js
Koa.js
Örnek uygulamalar
Temel React.js
Örnek uygulamalar
Temel Vue.js
Örnek uygulamalar
Temel Angular
Örnek uygulamalar
MongoDB
Node.js veritabanı işlemleri
Node.js ile PostgreSQL kullanımı
Node.js ile MongoDB kullanımı
Node.js ile Temel Redis kullanımı
Örnek uygulamalar
NodeJS ile TCP/IP Programlama
TCP protokolü
UDP protokolü
Örnek uygulamalar
Node.js Test İşlemleri
Node.js Güvenlik
Örnek uygulamalar
Node.js Uygulamalarının Performansı
Örnek uygulamalar
Node.js Microservice uyglamaları
Örnek uygulamalar

Node.js Uygulamalarının Debug Edilmesi

Ön Koşul : Daha önce C# ya da Java programlama dillerinden en az birinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama veya Java ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücretleri sorunuz.
Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

UML ve Tasarım Kalıpları (C# ve Java Kod Örnekleriyle)


KURSA ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Modül 1 : UML (Unified Modelling Language)

• 1.1 : Modelleme Olgusu

• 1.2 : Modelleme Dilleri

• 1.3 : UML (Unified Modelling Language)

o 1.3.1 : UML Standardizasyonu ve UML Versiyonları

o 1.3.2 : UML Kullanımının Getirileri

• 1.4 : UML Modelleri ve İlişkili Diyagramlar

• 1.5 : UML Destekli Tasarım Araçları

• 1.6 : Constraint, TaggedValue ve Stereotype Kavramları

• 1.7 : Use Case (Kullanım Senaryosu) Diyagramları

• 1.8 : Activity (Faaliyet) Diyagramları

• 1.9 : Nesne Yönelimli Modellemeye İlişkin Temel Kavramlar

• 1.10 : Sınıf ve Nesne Diyagramları

• 1.11 : Nesneler Arasındaki İlişkiler

o 1.11.1 : Association (Referans)

o 1.11.2 : Aggregation (Barındırma, İçerme)

o 1.11.3 : Composition (Bağımlı İyelik)

o 1.11.4 : Generalization (Genelleme)

o 1.11.5 : Realization (Gerçekleme)

o 1.11.6 : Dependency (Bağımlılık)

o 1.11.7 : Use (Kullanma)

• 1.12 : State (Durum) Diyagramları

• 1.13 : Sequence (Etkileşim) Diyagramları

• 1.14 : Communication (İletişim) Diyagramları

• 1.15 : Component (Bileşen) Diyagramları

• 1.16 : Package (Paket) Diyagramları

• 1.17 : Deployment (Dağıtım) Diyagramları

Modül 2 : Dizayn ve Paketleme Prensipleri

• 2.1 : Dizayn Prensipleri

o 2.1.1 : Ayrıştırma (Decomposition)

o 2.1.2 : Kohezyon (Yapışıklık)

o 2.1.3 : SRP : Tek Sorumluluk (Single Responsibility) Prensibi

o 2.1.4 : LCP : Zayıf Bağlaşım (Low Coupling) Prensibi

o 2.1.5 : Yeniden Kullanılabilirlik (Reusability) Prensibi

o 2.1.6 : OCP : Açık/Kapalı Prensibi (Open/Closed Principle)

o 2.1.7 : LSP : Liskov Yerine Geçme Prensibi (Liskov Substitution Principle)

o 2.1.8 : DIP : Bağımlılığı Ters Çevirme Prensibi (Dependency Inversion Principle)

o 2.1.9 : ISP : Arayüz Ayırma Prensibi (Interface Segregation Principle)

o 2.1.10 : Polimorfizm Nedir

• 2.2 : Granülarite ve Paket Kavramı

• 2.3 : Paketlemeye İlişkin Prensipler

o 2.3.1 : REP : Yeniden Kullanılabilir Sürüm Eşdeğerliği Prensibi (Release Reuse Equivalence Principle)

o 2.3.2 : CCP : Ortak Kapatma Prensibi (Common Closure Principle)

o 2.3.3 : CRP : Ortak Yeniden Kullanım Prensibi (Common Reuse Principle)

o 2.3.4 : ADP : Çevrimsiz Bağımlılık Prensibi (Acyclic Dependencies Principle)

o 2.3.5 : SDP : Kararlı Bağımlılıklar Prensibi (Stable Dependencies Principle)

o 2.3.6 : SAP : Kararlı Soyutlamalar Prensibi (Stable Abstractions Principle)

Modül 3 : Dizayn Paternlere Giriş ve Temel Kavramlar

• 3.1 : Giriş

• 3.2 : Patern Kümeleri (Pattern Cluster)

• 3.3 : Idiom (Deyim) Kavramı ve Örnekleri

• 3.4 : Anti-Patern (Karşıt Kalıp) Olgusu

• 3.5 : GOF Sistematiği

Modül 4 : Nesne Oluşturulmasına/Yaratılmasına Ait (Creational) Paternler

• 4.1 : Singleton

• 4.2 : Factory Method / Virtual Constructor

• 4.3 : Prototype

• 4.4 : Object Pool

• 4.5 : Builder

• 4.6 : Abstract Factory

Modül 5 : Davranışsal (Behavioral) Paternler

• 5.1 : Iterator / Cursor

• 5.2 : Observer / Publish Subscribe

• 5.3 : Mediator

• 5.4 : Chain of Responsibility

• 5.5 : Command

• 5.6 : Visitor

• 5.7 : Strategy/Policy

• 5.8 : State

• 5.9 : Template Metot

• 5.10 : Interpreter

• 5.11 : Memento

Modül 6 : Yapısal (Structural) Paternler

• 6.1 : Decorator

• 6.2 : Adapter / Wrapper

• 6.3 : Facade

• 6.4 : Proxy / Surrogate

• 6.5 : Bridge

• 6.6 : Compozite

• 6.7 : Flyweight

Modül 7 : Yazılım Mimarisi ve Mimari Paternler

• 7.1 : Dependency Injection ve (IoC) Inversion of Control

• 7.2 : UI (User Interface) Patern’leri

• 7.3 : MVC (Model View Controller) Patern’i

• 7.4 : Model2 Patern’i (FrontController ve HTTP Interceptor)

• 7.5 : MVP (Model View Presenter) Patern’i

• 7.6 : PM (Presentation Model) ve MVVM (Model-View-ViewModel) Patern’leri

• 7.7 : İş Katmanı (Business Layer) Paternleri

• 7.8 : Transaction Script Patern’i

• 7.9 : Table Module Patern’i

• 7.10 : Active Record Patern’i

• 7.11 : Domain Model Patern’i

• 7.12 : Repository Patern’i

• 7.13 : Special Case Patern’i

• 7.14 : Seperated Interface ve Plugin Patern’leri

• 7.15 : APM Patern’i

• 7.16 : Service Locator Patern’i

• 7.17 : Diğer mimari paternler

Modül 8 : Yazılım Geliştirme Sürecinin Modellenmesi

• 8.1 : Proje Yönetiminin Temel Kavramları

• 8.2 : Şelale (Waterfall) Yöntemi

• 8.3 : Spiral Yöntemi

• 8.4 : XP Sıra dışı (Extreme) Programlama ve Scrum

• 8.5 : RUP (Rational Unified Process)

• 8.6 : CRC (Class, Responsibilities, Collaborators)

• 8.7 : MSF (Microsoft Solutions Framework)

• Ve diğerleri …

Önkoşul : C# ve/veya Java programlama dilleri konusunda temel bilgilere sahip olmak ya derneğimizin açmış olduğu C# – Java ile Nesne Yönelimli Programlama kurslarına katılmış olmak.

KURSA ÖN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.

C# Kullanarak ASP.NET ile Web Programlama


Açıklama : Bu kurs C# programcılarına ASP.NET kütüphanesini kullanarak, web tabanlı uygulamalar geliştirmeyi öğretmektedir. Günümüzde dağıtım kolaylığı ve teknolojisindeki gelişmeler sebebiyle neredeyse artık tüm uygulamalar web tabanlı yazılmaktadır. Web tabanlı uygulama geliştirme, web ortamının doğasından kaynaklanan bazı nedenlerle masaüstü uygulama geliştirmekten farklıdır. Programcının salt C# ve ASP.NET bilmesi yeterli olmamakta bunun yanı sıra JavaScript, HTML, Ajax, Silverlight, JQuery gibi yan teknolojileri hatta kaçınılmaz bir biçimde veri tabanı programlamayı da bilmesi gerekir. Kursun amacı sayılan bu teknolojileri de katılımcılara öğretmektir. Üstelik kurs boyunca ASP.NET öğretilirken güncel alternatifleri olan JSP, PHP gibi farklı teknolojilerle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta böylece katılımcıların bu teknolojiler konusunda da fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. ASP.NET kursu, C# bilen ama pratik deneyimi olmayan programcılara iş ortamında proje geliştirirken karşılaşacakları bazı teknolojileri (COM+, Remoting, WCF, Silverlight, UML, Dizayn Paternleri, Reporting Sevrices) ve çeşitli araçları (Enterprise Architect, Blend, Code Generator’ler, MS SQL Server vb) kullanmayı da öğretmektedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
Web Teknolojileri ve ASP.NET’e Giriş
HTML ve Scripting kavramı ve JavaScript ile yazılan scriptlerin sayfaya eklenmesi
IIS (Internet Information Server’ın Yönetimi)
ASP.NET çalışma modelinin incelenmesi
Web Form’ları ve sayfaların hazırlanması
Page nesnesi ve Server kontrolleri
State kavramı, Session, Application, ViewState, Aktif-Aktif Çalışma, State ölçekleme, Yük dengeleme.
Master Page, Theme ve Skin, CSS kullanımı
Cookie kullanımı
ADO.NET ve Entity Framework ile Veri Tabanı İşlemleri
MS SQL Server programlama (Stored Procedure,View,UDF,Trigger vs), ve SQL Server’ın temel düzeyde yönetimi (Yedekleme, Dosyalar, Servisler, Kullanıcı işlemleri vb)
Data Binding
Çok katmanlı uygulama geliştirmek
Veri katmanı (Data Access Layer) yazılması ve ilgili tasarım paternleri, Entity sınıflarının yazımı
Caching, SqlDependency
ASP.NET Uygulamalarında Güvenlik ve Saldırılara Önlemler Almak
Web Part’lar ile kişiselleştirilebilir portal uygulamaları
Web servisleri, Remoting ve WCF (Windows Communication Foundation)
Ajax, JQuery ile asenkron çalışma
Silverlight ve Exression ürünlerinin kullanımı
SMTP ile Mail Gönderimi, Mobil Web Kontrolleri
Özel HttpHandler Yazmak
User Control’ler ve ASP.NET Server Kontrolleri Geliştirmek (Örneğin özgün bir DataGrid, Sanal Klavye yazımı)
Reporting Services ile Raporlama ve Raporların uygulamada sunumu.
Silverligth kullanımı
Ve diğer konular.

Önkoşul: Derneğimizin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursunu başarıyla tamamlamış olmak ya da .Net dillerinden herhangi birisinde uygulamalı çalışma yapmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

C# ile .NET Ortamında Proje Geliştirme


Bu kurs katılımcılara .NET ortamında C# Programlama Dilini kullanarak proje geliştirme becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.
Kursun İçeriği:

Kursta katılımcılarla birlikte bir ya da iki proje üzerinde hep birlikte çalışılmakta ve bunun yanı sıra her katılımcının ayrı bir proje üzerinde çalışmasına olanak sağlanmaktadır. Eğitmenler katılımcıların kendi projelerinin yürütülmesi konusunda yönlendirici ve problem çözücü katkılar sağlamaktadır. Kurs normal ders oturumları biçiminde yürütülmektedir.

Önkoşul:
Daha önce C# ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (III)


Açıklama : Bu kurs C# kullanarak ileri uygulama geliştirme becerisini kazanmış programcılara yönelik daha ayrıntılı ileri düzey bir uygulama kursudur. Kurs içerisinde pek çok konu derinlikli olarak ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· İleri düzey WPF (Windows Presentation Foundation) uygulamaları

· WPF ile ileri çizim işlemleri

· WPF ile üç boyutlu çizim işlemleri

· İleri düzey Linq (Language Integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile ileri veritabanı uygulamaları

· WWF (Windows Workflow Foundation)

· Güvensiz kodlar (unsafe codes)

· Şifreleme işlemleri ve güvenlik

· İleri düzey WCF (Windows Communication Foundation) uygulamaları

· Windows Store için uygulama geliştirme

· İleri düzey debug işlemleri

· Birim testleri ve NUnit kullanımı

· Unity ortamının (Unity framework) tanıtılması

· Ve diğerleri …

Ön Koşul : Daha önce C# ile .NET ileri düzey uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (II) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (II)


Açıklama : Bu kurs C# kullanarak temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış programcılara yönelik ileri düzey bir uygulama kursudur. Kurs içerisinde pek çok konu derinlikli olarak ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· CLR ortamının ayrıntılı işlevleri

· Paylaşılan DLL’ler (shared dlls) ve GAC (Global Assembly Cache) kullanımı

· İleri düzey Windows form işlemleri

· Kontrol tasarımı ve yazımı

· Temel WPF (Windows Presentation Foundation) kullanımı

· İleri çizim işlemleri

· İleri düzey veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf sistemi)

· .NET’te XML işlemleri

· Çok thread’li uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve ileri düzey senkronizasyon işlemleri

· TCP/IP client-server programlama

· .Net ortamının aşağı düzeyli ve sistem programlama bakış açısıyla incelenmesi

· Sembolik arakodla (Common Intermediate Language [CIL]) programlama

· C# programlama diline eklenen yeni özellikler (Anonim metodlar, Lambda ifadeleri vs.)

· Linq (Language integrated Query) kullanımı ve Entity Framework ile temel veritabanı uygulamaları

· .NET Remoting kullanımı

· Temel WCF (Windows Communication Foundation) kullanımı

· TPL (Task Parallel Library)

· C# ile temel Android uygulamaları geliştirme

· Ve diğerleri …

Ön Koşul : Daha önce C# ile temel uygulama geliştirme becerisini kazanmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I) kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme (I)


Açıklama : Bu kurs C# Programlama Dilini kullanarak .NET ortamında uygulama geliştirme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Kurs içerisinde pek çok konu belli bir derinlikte ele alınmaktadır. Bu kurs aynı zamanda bir uygulama kursu olduğundan her konu ele alınırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

· CLR ortamının temel özellikleri

· Nesne tutan sınıfların (collections) ayrıntılı incelenmesi

· GUI programlama modeli ve Windows Form Uygulamaları

· Temel çizim işlemleri

· Temel veritabanı işlemleri (ADO.NET sınıf kütüphanesi)

· Çok thread’li uygulamalar ve thread’lerin senkronizasyonu

· C# programlama diline eklenen yeni özellikler (eklenti metodları, var değişkenler, default argumanlar vs.)

· Öznitelikler (attributes)

· Nesnelerin seri hale getirilmesi (object serialization)

· Başkaları tarafından yazılmış kütüphanelerin (bileşenlerin) kullanılması

· MDI uygulamaları

· Uygulamaların kurulması ve konuşlandırılması

· Ve diğerleri …

Ön Koşul: Daha önce C# ile Nesne Yönelimli Programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursuna katılmış olmak.

* Ücreti sorunuz.

C# ile Nesne Yönelimli Programlama


C# Programlama Dili kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan C++’dan türetilmiş yalın bir nesne yönelimli programlama dilidir. Programlama dili olarak Java’ya oldukça benzemekle birlikte onun biraz daha iyileştirilmiş ve biraz daha C++’a yakınlaştırılmış bir biçimidir. Yalınlığı nedeniyle .NET programlama ortamının temel dili olarak kabul edilmektedir. C#’ı kullanarak, GUI uygulamaları, ASP.NET kullanıcı arayüzü, web servis uygulaması, dağıtık uygulamalar için bileşenler veya klasik bir Windows masaüstü uygulaması geliştirebilirsiniz. Bu kursta bir programlama dili olarak C# ele alınmaktadır. Bu kurs C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme kursu için bir önkoşul niteliğindedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

 • Nesne yönelimli programlamaya ilişkin temel kavramlar
 • C# Programlama Dilinin genel yapısı ve diğer programlama dilleriyle olan benzerliği
 • C#’a ilişkin temel kavramlar
 • Tür kavramı
 • Değişkenler
 • Tür dönüştürmeleri
 • C# operatörleri
 • Dizilerin kullanımı
 • Kontrol deyimlerinin kullanımı
 • İsim alanları
 • Temel sınıf kavramları
 • Sınıfların üye fonksiyonları ve elemanları
 • Yapılar
 • Arayüzler
 • Delege kavramı
 • Exception işlemleri
 • Temel .NET sınıflarının kullanımı
 • Güvenli olmayan kod blokları
 • Ve diğer konular…

Önkoşul:

Daha önce herhangi bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak veya derneğimizin açmış olduğu Programlamaya Giriş kursuna katılmış olmak.

 * Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.