C# ve ASP.NET Core MVC


Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

C# ve ASP.NET Core MVC

Açıklama: Bu kurs içerik bakımından iki ana kısma ayrılmıştır; C# programlama dili ve ASP.NET MVC Core framework’ü.

İlk kısımda C# dilinin sentaks kuralları, nesne yönelimli programlama ve .NET kütüphanesinin önemli sınıfları ele alınmaktadır.

İkinci kısım ise ASP.NET MVC Core isimli framework ile modern ve platform bağımsız web uygulamaları/servislerinin geliştirilmesine odaklıdır. Bu kısımda ASP.NET Core haricinde (SOLID, UML, Pattern, Idiom, AntiPattern, …) gibi pek çok önemli konu ve teknolojiye de (Entity Framework, SQL Server, RabbitMQ, Git, …) değinilmekte yanı sıra pek çok örnek uygulama geliştirilmektedir.

Kısım 1 (.NET ve C#’a Giriş)

 • .NET ortamına ilişkin temel kavramlar (JIT, MSIL, CLR, CTS, CLS…)
 • Platform bağımsız çalışma olgusu
 • Çevirici programlar, derleyiciler yorumlayıcılar
 • .NET ortamının aşağı seviyede incelenmesi ve Java ile karşılaştırılması
 • Atom kavramı
 • Console sınıfının etkin kullanımı

.NET Tür Sistemi

 • Değişkenler, Sabitler
 • Faaliyet alanı ve Ömür kavramı
 • Type Inference

Metotlar/Fonksiyonlar

 • Parametre ve Argüman kavramları
 • ref/out parametreler
 • Default argüman alan metotlar
 • Variadic (değişken sayıda parametre alan) metotlar
 • İsimlendirilmiş parametreler
 • Overloading

Operatörler

Akış Kontrol deyimleri

 • if ve switch deyimleri
 • Koşul Operatörü
 • while ve do while döngü deyimleri
 • for ve foreach döngü deyimleri
 • break ve continue deyimleri

Tür dönüştürmeleri

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Paradigması

 • Sınıf ve nesne kavramları
 • Referans türleri ve değer türleri
 • Referans (adres) kavramı
 • new operatörü
 • Sınıfın static olmayan veri elemanlarına erişim ve nokta operatörü
 • Sınıfın static olmayan veri elemanlarının varsayılan değerleri
 • Referans parametreli metotlar
 • Referans geri dönüş değerli metotlar
 • Sınıfın static veri elemanları
 • Sınıfın non-static ve static metotları
 • Sınıfın non-static metotları içerisinde non-static ve static elemanlara doğrudan erişim durumu
 • Sınıfın static metotları içerisinde non-static ve static elemanlara doğrudan erişim durumu

Sınıfların başlangıç metotları (constructors)

 • Nesne oluşturulması adımları
 • Sınıfın varsayılan (default) başlangıç metodu
 • Başlangıç metotlarının overload edilmesi
 • Birincil başlangıç metotları (primary constructor’s)

İsim alanları (Namespace)

 • Paketleme ve granülasyon kavramları
 • Farklı isim alanlarındaki sınıflara erişim
 • İç içe isim alanı bildirimleri
 • using anahtar sözcüğü

İsim arama

 • Niteliksiz (unqualified) isim arama
 • Nitelikli (qualified) isim arama

Diziler (Arrays) ve uygulamalar

 • Dizi referansları
 • Diziye ilişkin nesnelerin bellekteki durumu
 • Dizi elemanlarına erişim
 • Dizilere ilk değer verilmesi
 • Dizilerin metotlara geçirilmesi: dizi referansı parametreli metotlar
 • Dizi referansı döndüren metotlar
 • Sıralama algoritmaları: (bubble sort, selection sort, quick sort)
 • char türden diziler
 • char türden diziler ve String sınıfı
 • Referans dizileri
 • Referans dizilerine ilkdeğer verilmesi
 • String türden diziler
 • Dizi dizileri
 • Dizi dizilerinin çok boyutlu dizi gibi kullanılması
 • Dizi dizilerine ilk değer verilmesi

Sınıflarda temel erişim kuralları

 • public erişimcisi
 • private erişimcisi
 • protected erişimcisi
 • internal erişimcisi
 • file erişimcisi
 • Başlangıç metodunun private, protected ya da internal olması durumu
 • Singleton ve Factory tasarım kalıpları
 • Encapsulation kavramı, Property ve AutoProperty’ler
 • Object Initializer kullanımı

Enum’lar

 • enum sabitleri
 • enum sınıfların sabit dışındaki elemanları
 • enum sınıfların başlangıç metotları (constructor)
 • enum’ların karşılaştırılması
 • enum’ların kullanımı

Sınıflar arası ilişkiler

 • Association, Composition, Aggregation, Inheritance, Dependency
 • UML modelleme diline giriş

Türetme (inheritance)

 • Base class (taban sınıf) ve derived class (türemiş sınıf) kavramları
 • Başlangıç metodu içerisinde taban sınıfın başlangıç metodunun çağrılması
 • Başlangıç metodu içerisinde taban sınıfa ait istenilen bir başlangıç metodunun çağrılması
 • Başlangıç metodu içerisinde başka bir başlangıç metodunun çağrılması
 • protected bölümün anlamı
 • Object sınıfı

Taban sınıf ve türemiş sınıf arasındaki dönüşümler

 • Yukarıya doğru dönüşüm (upcasting)
 • Aşağıya doğru dönüşüm (down-casting)
 • is opetörü
 • Otomatik kutulama (auto-boxing) ve otomatik kutuyu açma (auto-unboxing)
 • sealed sınıflar
 • this referansının anlamı ve kullanımı
 • null referans kavramı

Çöp Toplayıcı (garbage collector)

 • Çöp toplayıcı’nın çalışma biçimi
 • Referans sayma, GC Sınıfı
 • IDisposable ve using anahtar sözcüğü ile Dispose kalıbının idiomatik uygulaması

Önemli Veri Yapılarına İlişkin Sınıflar

 • ArrayList, List
 • HashTable, Dictionary, SortedList
 • Tupple

Çok biçimlilik (Polymorphism)

 • Sanal metotlar ve Overriding
 • base referansı
 • Override edilen metot içerisinde taban sınıfın aynı metodunun çağrılması (augmentation)
 • Override edilen metodun erişim belirleyicisinin erişim anlamında yükseltilmesi
 • sealed metotlar

Soyut sınıflar ve metotlar (abstract classes and methods)

 • Soyut sınıf ve metotların anlamı
 • Soyut metotların override edilmesi
 • Soyut metotların override edilmemesi durumu
 • Soyut sınıfların taban sınıf referansı olarak kullanılması
 • Soyut sınıfların başlangıç metotları

Exception Handling

 • Exception kavramı kullanımı
 • throw anahtar sözcüğü ve bir exception nesnesinin fırlatılması
 • Try/Catch/Finally mekanizması
 • Yeniden fırlatma (rethrow)
 • İçiçe try bloklarının bulunması durumu
 • Özgün Exception sınıfları
 • checked ve unchecked exception sınıfları
 • Önemli exception sınıfları

Arayüzler (Interface’s)

 • Bir sınıfın desteklediği arayüzler ve metotların override edilmesi
 • Arayüzler ile abstract sınıflar arasındaki farklar
 • Arayüzler arası tür dönüştürme ayrıntıları
 • Sıkça kullanılan bazı arayüzler

Generic’ler ile Türden Bağımsız İşlemler

 • Generic sınıflar ve metotlar
 • Generic sınıflarda türetme işlemleri
 • Generic sınıflarda new operatörü ile <> (diamond syntax) kullanımı
 • Generic arayüzler
 • Kısıtlamalar (constraint’s)
 • Generic sınıflarda alt sınır ve üst sınır belirlenmesi (invariant, covariant ve contra-variant)

Extension metotlar
Delegate (Temsilci) ve Event’ler
Lambda İfadeleri
Thread ve Process Sınıfları
Reflection ve Metadata kavramları
Attribute sınıfları
Bit seviyesinde işlemler ve ilişkili operatörler
Dinamik kütüphanelerin (DLL) oluşturulması ve kullanılması
Dosya işlemleri
ADO.NET ile VeriTabanı İşlemleri
Asenkron Çalışma ve TPL (Task Parallel Library)

Kısım 2 (ASP.NET MVC Core ve C# ile Web Uygulamaları Geliştirmek)

Middleware kavramı
Request ve Response Manipülasyonları
Dependency Inversion, Inversion Of Control
Dependency Injection kavramı
Katmanlı Mimarı Kullanarak Uygulama Geliştirme
Repository, UnitOfWork kalıpları
Katmanlı mimaride exception handling
Razor sentaksı
MVC (Model ViewController) kalıbı
Razor Engine ve Razor sentaksı
Dinamik tür sistemi ve Expando Nesneler
Transfer Data (ViewBag, ViewData, TempData)
Tag Helper’lar
Validasyon
Blazor Framework
Entity Framework Core ile veritabanı işlemleri
Container ve Docker Kavramları
Container ortamında ASP.NET Core uygulamalarının çalıştırılması
ASPNET Core Güvenlik
Authentication, Authorization, OAuth
Javascript programlama dili
WebAPI ile Rest Servislerin Yazılması
JWT (Json Web Token)
CQRS
Mikroservis Mimarisi
LibMan ve Npm Paket Yönetim Sistemleri
Cookie (Çerezler)
Session Mekanizması
Onion Architecture
RabbitMQ, MSMQ gibi mesaj kuyruklama altyapılarının kullanımı
Ve diğerleri..

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.