Dernek Tüzüğü


C ve SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

“ C ve Sistem Programcıları” adlı dernek kurulacaktır. Derneğin kısa adı CSD olarak anılacaktır.

MADDE 2 : DERNEĞİN AMACI

Dernek aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için çalışır.

a) C ve Sistem Programcılarını dernek çatısı altında toplayarak üyeleri arasında iletişim, bilgi ve yardımlaşma ortamı sağlamak. C programcıları çalışmalarında C programlama dilini kullanan kişiler, Sistem programcıları ise bilgisayar donanımı ile arabirim oluşturan ve diğer uygulama programcılarına hizmet veren programları geliştiren kişiler olarak tanımlanmaktadır.

b) C programlama dili ve sistem programcılığı konusunda eğitim ve tanıtım çalışmalarında bulunmak.

c) C ve Sistem programlama konusunda araştırma/geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve özendirmek.

d) C ve sistem programcılarının karşılaştıkları sorunların çözümünü aramak ve bu amaçla bilgi alışverişini sağlamak.

e) C ve sistem programcılarının etkin, kaliteli ve güçlü yazılımlar üretmeleri için kendilerini geliştirecek ortamları hazırlamak.

f) Yazılımda kalite bilincinin oluşmasını sağlamak.

g) C ve sistem programcıları arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamak.

h) Lokal açmak,

i) Yayınlar (Kitap, Dergi, Gazete, Broşür ) çıkarmak,

j) Sosyal tesis ve İktisadi işletme açmak.

MADDE 3 : DERNEĞİN ETKİNLİKLERİ

Dernek yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için şu çalışmaları yapar.

a) C ve sistem programcılarına yönelik ve onları ilgilendiren konularda yayınlar yapar.

b) C ve sistem programcılığının geliştirilmesi için resmi özel kuruluşlarla iletişim kurarak işbirliğinde bulunur

c) C ve sistem programcılarının sorunlarına çözüm bulmak ve onları bilgilendirmek için sergiler, konferanslar, kurslar ve sempozyumlar gibi etkinlikler düzenler.

d) Üyelerinin yararlanacağı döküman, dergi ve kitap gibi kaynakların bulunacağı bir kütüphane oluşturulur.

e) C programlama dilinde yada ilgili makine dilinde yazılmış fonksiyon denilen alt programlara ilişkin kaynak ve amaç kodlarının bulunduğu kütüphaneler organize ederek C ve Sistem programcılarının faydalanmasını sağlar.

f) C ve sistem programcılığını teşvik eden yarışmalar düzenler.

g) Amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunur.

h) Kullanıcılar arasında bilimsel, teknik, kültürel ve sosyal etkinlikleri hazırlar.

MADDE 4 : YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Derneğin genel Kurulu’nca kararlaştırılıp, Yönetim Kurulu’na verilen yetki üzerine derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlarla 2908 sayılı Dernekler Kanununun 43. maddesine uygun olarak ilişki kurulur.

MADDE 5 : GENEL MERKEZ

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’ dadır. Genel Kurulca lüzum görülen yerlerde şube veya şubeler açabilir.

MADDE 6 : DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgahları ve tabiyetleri tüzüğün son maddesinde gösterilmiştir.

MADDE 7 : DERNEK ÜYELİĞİ

7.1 Üyelik Tanımı :

Derneğin iki çeşit üyesi vardır.
a) Asil Üyeler : Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asil üye olmak üzere başvuran ve bütün hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliğe kabul edilmiş üyelerdir.

b) Fahri Üyeler : Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulunca fahri üyelik ünvanı verilen üyelerdir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Kendileri istedikleri takdirde aidat verebilirler.
Bu tüzükte aksi belirtilmediği sürece “üye” sözcüğü “asil üye” anlamında kullanılmıştır.

7.2 Üye Olma Koşulları :

Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel her kişi derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlarda Türkiye’ de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır. Dernekler Kanunu’nda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulu için ilgili mercilerden izin almış şartı aranır. Derneğe üye olmak için dernekçe hazırlanmış “Üyelik Giriş Bildirgesi” sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir. Üyelik Giriş Bildirgesi’nde üç üyenin başvuru sahibine yazılı olarak duyurması zorunludur. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir.

7.3 Üyelerin Hak ve Sorumlulukları :
Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir. Üyeler tüzükte tesbit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında ödemek zorundadırlar. Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa etme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu’na yazılı olarak yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar.

7.4 Üyeliğin Sona Ermesi :
Dernek Üyeliği :
a) Üyenin ölümü ile.
b) Yönetim Kurulu’na verilen istifanın kabulu ile.
c) Birikmiş aidatların 6 ay içerisinde ödenmemesi halinde.
d) Dernek tüzüğüne uyulmaması, dernek faliyetlerini bozucu davranışların görülmesi halinde sone erer. Üyenin ismi üye kayıt defterinden silinerek üyenin dernekle ilişkisi kesilir.
Yukaridaki (c) ve (d ) bentlerinde Yönetim Kurulu üyeye yazılı olarak duyuruda bulunur. Üyenin 30 gün içinde yazılı savunma hakkı vardır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu üyeliği devam ettirme veya sona erdirme kararı alır.

7.5 Temsil Yetkisi :
Derneğin etkinliklerine katılan tüzel kişiler derneğin üyeleri arasından bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Temsil eden kişiye yazılı olarak bildirdikten sonra temsil yetkisi yürürlüğe girer.
Temsil yetkisi her Genel Kurul’dan önce yenilenmelidir. Yenilenmeyen temsil yetkisi geçerliliğini yitirmiş sayılacaktır. Kuruluş istediği anda temsil yetkisini Yönetim Kurulu’na başvurarak geri çekebilir. Temsil eden kişi de yazılı başvurusuyla temsil görevinden ayrılabilir.

MADDE 8 : TÜZEL KİŞİLİK KAZANILMASI VE İLK GENEL KURUL

Dernek kuruluş bildirisi ve eklerin İstanbul Valiliği’ne verildiği tarihte tüzel kişilik kazanır. Dernek bu tüzüğün gazetede yayımlandığı günü izleyen 6 ay içerisinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve organlarını oluşturur.

MADDE 9 : DERNEĞİN ORGANLARI
a) Genel Kurul
b) Genel Merkez Yönetim Kurulu
c) Genel Merkez Denetleme Kurulu

9.1 Genel Kurul :
Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca çağrılır.
Genel Kurul iki yılda bir Kasım ayı içinde Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte olağan olarak toplanır. Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Genel Merkez Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemdeki konuları görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul’da tüm dernek üyeleri ve şube temsilcileri eşit haklara sahiptir.
Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Genel Kurul’un toplantı çağrısı Yönetim Kurulunca 1 ay içinde yerine getirilmezse Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

9-1-1 Çağrı Usulü :

Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü saati ve yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olmaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genek kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

9-1-2 Toplantı Yeri :
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu şehir olan İstanbul’da yapılır.

9-1-3 Toplantı Yeter Sayısı :
Genel Kurulun toplanması, genel kuruluma katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla sağlanır. İlk toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

9-1-4 Toplantının Yapılış Usulü :
Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 23. Maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserlerinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

9-1-5 Toplantıda Görüşülecek Konular :
Toplantının gündemi Yönetim Kurulunca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Tüzük değişikliği hariç olmak üzere toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Kurul’un kabul etmesi halinde gündeme alınır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazırlanmış olan gündemde değişiklik yapılamaz ve madde ilave edilemez.

9-1-6 Oy Verme :
Genel Kurul’da her üyenin oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılmaz.

9-1-7 Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri :
Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçmek
b) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak.
c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunu aklamak.
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
f) Dernek için çalışmalar ile ilgili olarak yönetim kurulunca hazırlanan yönetmelik kabul etmek.
g) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek.
h) Gerekli görülen yerlerde şube açılmasına karar vermek.
Genel kurul alacağı bir kararla (e), (f), (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir.
9-2 Genel Merkez Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu 2 yıl görev yapmak ve 7 asil 7 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir.
Yönetim Kurulu İlk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman, bir sayman seçer.
Genel Kurul’ca seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kuruluna seçilen ve asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ikahmetgahları İstanbul Valiliği’ne yazı ile bildirilir.

9-2-1 Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki vermek.
b) Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararları almak.
c) Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
d) Genel kurulları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmek.
e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.
f) Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
g) Genel Sekreterlik Teşkilatı kurmak. Buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreteri atamak.
h) Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak.
i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
9-3-1 Denetleme Kurulu Teşkili :
Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir.
9-3-2 İç Denetim :
Denetleme görevini dernek tüzüğünce tesbit edilen esas ve usullere göre 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar
ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığı Genel Kurula sunar.
9-4 Genel Sekreterin Görevleri :
Derneğin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

9-5 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi :
Genel kurulca seçimi izleyen 7gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikahmetgahları İstanbul Valiliği’ne yazı ile bildirilir.
9-6 Dernek il, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açamaz. Şube açma amacıyla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müraacat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikahmetgahı ile tabiyeti, yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

9-6-1 Şubenin organları şunlardır ve her şubede bu organların oluşturulması zorunludur.
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu veya Denetçi

9-6-2 Şube genel kurulu:
Şube Genel Kurulunun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.
a) Şube Genel Kurulu şube üyelerinden oluşur.
b) Şube Genel kurulu iki yılda bir olağan olarak, Dernek Genel kurulundan en az otuz gün önce toplanır.
c) Şube Genel Kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir giderlerini , çalışmalarını inceler, sorumlu organları atar, ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
d) Şube organları, şube genel kurulunca seçilir.
e) Şube genel kurulu, yönetim kurulu kararı ile veya 1/5’inin yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

9-6-3 Şube Yönetim Kurulu:
Şube yönetim kurulunun kuruluş, görev ve yetkileri şunlardır;
a) Şube yönetim kurulu 7 asıl 7 yedek üye olmak üzere Şube Genel Kurulu tarafından seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, şube başkanı, şube sekreteri, ve şube saymanını seçer.
b) Şube Yönetim Kurulu, şube düzeyinde belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder. Genel Merkez tarafından verilecek görevleri yapar, şube büro ve komisiyonlarını oluşturur.
c) Şube Yönetim Kurulu, en az haftada bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı 1/2, karar yeter sayısı ise 2/3’tür. Özürsüz olarak üst üste üç kez ve yılda on toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Şube Yönetim Kurulu tarafından ilk toplantıda çekilmiş sayılan üye yerine yeni üye seçilir.
d) Şube Yönetim Kuruluna seçilen üyeler üst üste iki dönemden fazla aday olamaz ve seçilemez.
Merkez Genel kurulunda her üyenin 1 oy hakkı vardır.
9-6-4 Şube Denetimi
Şube Genel Kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere üç asıl, üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunu seçer.

MADDE 10 : DERNEĞİN GELİRLERİ
10-1 Derneğin Gelir Kaynakları :

a) Üye ödentileri.
b) Derneğin amaç ve etkinlikleri ile hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı.
c) Derneğe yapılan her türlü bağışlar.
d) Toplantı, gösteri, yemek, balo, gezi, konser, piyango ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
e) Hizmet karşılığı elde edilecek gelirler.
f) Taşınır ve taşınmaz malların satılması veya kiraya verilmesi sureti ile elde edlicek gelirler.
g) Eğitim, seminer, sempozyum, kurs ve sergi gelirleri.
h) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.
i) Yayınlardan sağlanacak gelirler,
j) Lokal’den sağlanacak gelirler,
k) İktisadi işletmeden sağlanacak gelirler.

10-2 Giriş ve Yıllık Ödentiler :
a) Genel Durum
Derneğe giriş ödentisi ve aylık ödenti miktarları her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Ödentilerin şekillerine Yönetim Kurulu karar verir.
b) Ödenti Miktarları
Derneğe üye giriş ücreti 5.000.000 TL (Beşmilyon) TL’dir. Yıllık aidatlar 24.000.000 (Yirmidört milyon) TL. Aylık olarak 2.000.000 TL (İkimilyon Türk Lirası) tesbit edilmiştir. Aidatlar yıllık olarak alınacaktır.
10-3 Defter ve Kayıtlar:
İşletme hesabı esasına tabi olan derneklerin aşağıda yazılı olan defterleri tutar.
a) Üye kayıt defteri
b) Karar Defteri
c) İşletme Hesabı Defteri
d) Envanter Defteri
e) Demirbaş Defteri
f) Alındı belgeleri kayıt defteri
Bilanço esasına tabi olan derneklerin ise
a) Üye Kayıt Defteri
b) Karar Defteri
c) Yevmiye Defteri
d) Büyük Defter
e) Envanter Defteri
tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

10-4 Gelir ve Giderlerinde Usül :
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.
Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan temin edilir. Alındı belgesinde ödeme ve bağışı yapanın açık kimliği yazılır ve belge alan tarafından imzalanır. Alındı belgeleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı’ndan sağlanmazsa dernek bastıracağı alındı belgelerini İstanbul Valiliği’ne onaylatarak bağış ve ödemeleri kabul edebilir.

MADDE 11 : TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurula aittir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda gündemde yer almışsa tüzük değişikliği görüşülür. Tüzük değişiklikleri toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile yapılır.
Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı dernek kuruluşundaki esas ve usullere tabidir.

MADDE 12 : TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler Dernekler Kanunu’nun 21. Maddesine uygun olarak ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınması zorunludur.
Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde İstanbul Valiliği’ne yazı ile bildirilir.
Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde 3 kişi tasfiye için genel kurulca görevlendirilir. Fesih halinde mal varlığının Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bırakılır.

MADDE 13 : GENEL HÜKÜM

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 2908 sayılı dernekler kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 14 : KURUCULAR

ADI SOYADI                   
KAĞAN ASLAN
MEHMET GÜNGÖR
CEM ULUSOY
OZAN DİVAN
YUSUF YILMAZ
İSMAİL ÖZ
SEMİH ÖZKUL

MEVCUT YÖNETİM KURULU (2002-2004)

KAĞAN ASLAN
ALİ VEFA SERÇE
ERDEM EKER
NURİ YILMAZ
HÜSEYİN BÜTE
GÜRBÜZ ASLAN
KAZIM KÖROĞLU

 

Bu tüzük 14 (Ondört) maddeden ibarettir.