C# Kullanarak ASP.NET ile Web Programlama


Açıklama : Bu kurs C# programcılarına ASP.NET kütüphanesini kullanarak, web tabanlı uygulamalar geliştirmeyi öğretmektedir. Günümüzde dağıtım kolaylığı ve teknolojisindeki gelişmeler sebebiyle neredeyse artık tüm uygulamalar web tabanlı yazılmaktadır. Web tabanlı uygulama geliştirme, web ortamının doğasından kaynaklanan bazı nedenlerle masaüstü uygulama geliştirmekten farklıdır. Programcının salt C# ve ASP.NET bilmesi yeterli olmamakta bunun yanı sıra JavaScript, HTML, Ajax, Silverlight, JQuery gibi yan teknolojileri hatta kaçınılmaz bir biçimde veri tabanı programlamayı da bilmesi gerekir. Kursun amacı sayılan bu teknolojileri de katılımcılara öğretmektir. Üstelik kurs boyunca ASP.NET öğretilirken güncel alternatifleri olan JSP, PHP gibi farklı teknolojilerle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta böylece katılımcıların bu teknolojiler konusunda da fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. ASP.NET kursu, C# bilen ama pratik deneyimi olmayan programcılara iş ortamında proje geliştirirken karşılaşacakları bazı teknolojileri (COM+, Remoting, WCF, Silverlight, UML, Dizayn Paternleri, Reporting Sevrices) ve çeşitli araçları (Enterprise Architect, Blend, Code Generator’ler, MS SQL Server vb) kullanmayı da öğretmektedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:
Web Teknolojileri ve ASP.NET’e Giriş
HTML ve Scripting kavramı ve JavaScript ile yazılan scriptlerin sayfaya eklenmesi
IIS (Internet Information Server’ın Yönetimi)
ASP.NET çalışma modelinin incelenmesi
Web Form’ları ve sayfaların hazırlanması
Page nesnesi ve Server kontrolleri
State kavramı, Session, Application, ViewState, Aktif-Aktif Çalışma, State ölçekleme, Yük dengeleme.
Master Page, Theme ve Skin, CSS kullanımı
Cookie kullanımı
ADO.NET ve Entity Framework ile Veri Tabanı İşlemleri
MS SQL Server programlama (Stored Procedure,View,UDF,Trigger vs), ve SQL Server’ın temel düzeyde yönetimi (Yedekleme, Dosyalar, Servisler, Kullanıcı işlemleri vb)
Data Binding
Çok katmanlı uygulama geliştirmek
Veri katmanı (Data Access Layer) yazılması ve ilgili tasarım paternleri, Entity sınıflarının yazımı
Caching, SqlDependency
ASP.NET Uygulamalarında Güvenlik ve Saldırılara Önlemler Almak
Web Part’lar ile kişiselleştirilebilir portal uygulamaları
Web servisleri, Remoting ve WCF (Windows Communication Foundation)
Ajax, JQuery ile asenkron çalışma
Silverlight ve Exression ürünlerinin kullanımı
SMTP ile Mail Gönderimi, Mobil Web Kontrolleri
Özel HttpHandler Yazmak
User Control’ler ve ASP.NET Server Kontrolleri Geliştirmek (Örneğin özgün bir DataGrid, Sanal Klavye yazımı)
Reporting Services ile Raporlama ve Raporların uygulamada sunumu.
Silverligth kullanımı
Ve diğer konular.

Önkoşul: Derneğimizin açmış olduğu C# ile Nesne Yönelimli Programlama kursunu başarıyla tamamlamış olmak ya da .Net dillerinden herhangi birisinde uygulamalı çalışma yapmış olmak.

* Ücreti sorunuz.