Unix/Linux Sistem Programlama


Açıklama: Bu kurs UNIX sistemlerinin üzerinde sistem programlama faaliyetlerini yürütecek kişilere yöneliktir. Konular genel olarak tüm UNIX sistemlerini içerecek biçimde ele alınıp açıklanmakta ve sistemler arasındaki farklılıklar ayrıca değerlendirilmektedir.

Online UNIX/Linux Sistem Programlama Kurs İçeriği(220 Saat)

Temel Kavramlar

 • Kurs için gereken temel kavramların gözden geçirilmesi
 • Kaynak yöneticisi olarak işletim sistemleri
 • İşletim sistemlerinin tarihsel gelişimi
 • UNIX türevi sistemlerin tarihsel gelişimi
 • Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Kod akımları
 • UNIX türevi sistemlere yönelik standartlar
 • Dağıtım (distribution) kavramı.
 • Belli başlı Linux dağıtımları ve bu dağıtımlar arasındaki ilişkiler
 • Proses kavramı
 • Proseslerin kontrol blokları
 • Çok prosesli (multiprocessing) çalışma ve zaman paylaşımlı (time sharing) CPU kullanımı
 • Preemptive işletim sistemlerinin temel özellikleri
 • Kavramsal olarak POSIX fonksiyonları, Standart C Fonksiyonları ve işletim sisteminin sistem fonksiyonları
 • POSIX fonksiyonlarında başarısızlık durumunun tespit edilmesi ve eele alınması

Login İşlemleri

 • Sisteme giriş ve login işlemi
 • Kullanıcı ve grup kavramları
 • Kullanıcı ve grup isimleri
 • Login sırasında yapılan kontroller
 • Linux dizin yapısının incelenmesi (/bin dizini, /lib dizini, /usr dizini, /mnt dizini, …)

Temel Dosya İşlemleri

 • Proseslerin kullanıcı ve grup id’leri
 • Proseslerin ek grup id’leri (supplemantary group ids)
 • Kullanıcı ve grup bilgilerinin elde edilmesi
 • Yol ifadelerinin anlamı, mutlak ve göreli yol ifadeleri
 • Prosesin çalışma dizininin (current working directory) anlamı, elde edilmesi ve değiştirilmesi
 • UNIX/Linux sistemlerinde dosya işlemleri ve temel POSIX dosya fonksiyonları (open, read, write, lseek, close)
 • Dosyaların ve dizinlerin erişim hakları ve anlamları
 • Ayrıcalıklı (root) erişim hakkına sahip prosesler
 • Dosya bilgilerinin elde edilmesi ve stat fonksiyonları
 • Yardımcı dosya fonksiyonları (chmod, remove, chown, …)
 • Dizinler üzerinde işlemler (dizinlerin yaratılması, yok edilmesi, dizinlerin erişim özellikleri, …)
 • Dizin içerisindeki girişlerin elde edilmesi
 • Dizin ağacının özyinelemeli olarak dolaşılması

Önbellek (cache) Kavramı ve Linux Çekirdeğinin Uyguladığı Önbellek Mekanizmaları

 • Önbellek sistemleri
 • Linux çekirdeğinde “buffer cache” ve page cache” sistemleri
 • Kullanıcı modundaki (user mode) dosya işlemlerinde gerçekleştirilen ön bellek (tampon) sistemleri
 • C Programlama Dilinin stdio kütüphanesi tarafından uygulanan önbellek mekanizması
 • stdin, stdout ve stderr dosyalarının kullanıcı düzeyinde önbelleklenmesi
 • Linux çekirdeğinin “page cache”, “dentry cache” ve “i-node cache” sistemleri

Dosya Yönlendirmeleri

 • Dosya betimleyicilerinin (file descriptors) anlamı
 • Linux çekirdeğinde dosya nesneleri ve dosyalara ilişkin veri yapıları
 • Dosya yönlendirmesinin yapılması (dup ve dup2 fonksiyonlarının kullanımı)
 • stdin, stdout ve stderr dosyalarının yönlendirilmesi

İşlemcilerin Koruma Mekanizmaları ve KullanıcıModu (User Mode) / Çekirdek Modu (KernelMode) Proses Kavramı

 • Koruma mekanizmasının anlamı
 • Bellek ve komut korumaları
 • Proseslerin bellek izolasyonu hakkında temel bilgiler
 • Çekirdeğin kendini kullanıcı modundaki (user mode) prosesler tarafından koruması
 • Kullanıcı modu (user mode) ve çekirdek modu (kernel mode) kavramları
 • Prosesin kullanıcı modundan çekirdek moduna geçmesi ve geri dönmesi (user mode/kernel mode transition)

İşlemcilerin Sayfalama (Paging) Mekanizmları ve Sanal Bellek (Virtual Memory) Kullanımı

 • İşlemcilerin sayfalama mekanizması
 • Intel ve ARM işlemcilerinde sayfalama mekanizması
 • Sayfa tabloları (page tables)
 • Çok prosesli çalışmalarda sayfa tablolarının organizasyonu
 • Sayfalama için kullanılan içsel kesmeler
 • Sanal bellek mekanizması
 • Linux çekirdeğinin sanal bellek gerçekleştirimi hakkında temel bilgiler
 • 32 bit ve 64 bit Linux proseslerinin sanal belleğe yüklenmesi
 • Linux sistemlerinde proseslerin bellek alanlarının izole edilmesi

Proseslerin Yaratılması ve Proseslerle İlgili Temel İşlemler

 • Üst (parent) ve alt proses (child) kavramları
 • Proseslerin id değerleri
 • fork fonksiyonunun kullanımı
 • fork işleminin çekirdek tarafından gerçekleştirilmesi
 • fork işleminde üst prosesten alt prosese aktarılan bilgiler
 • exec işleminin anlamı
 • exec fonksiyonları
 • fork ve exec fonksiyonlarının birlikte kullanılması
 • Prosesler üzerine işlemler yapan POSIX fonksiyonları
 • Proseslerin exit kodları ve anlamı
 • Alt proseslerin beklenmesi ve wait fonksiyonları
 • init prosesi
 • Hortlak (zombie) prosesler, hortlaklığın nedeni ve ortadan kaldırılması
 • Öksüz (orphan) prosesler
 • Proseslerin kod, data ve stack alanları

Proseslerin Çevre Değişkenleri (Environment Variables)

 • Proseslerin çevre değişkenlerinin anlamı ve önemi
 • Çevre değişkenlerinin değerlerinin elde edilmesi ve değiştirilmesi
 • Prosesin çevre değişken listesinin elde edilmesi
 • Çevre değişkenlerinin Linux çekirdeği tarafından organize edilme biçimleri
 • Çevre değişkenlerinin alt proseslere aktarılması

Prosesler Arası Haberleşmeler (Interprocess Communications)

 • Prosesler arası haberleşmenin anlamı ve önemi
 • İsimli ve isimsiz boru haberleşmeleri (named/unnamed pipes)
 • Boru haberleşmeleri yoluyla client/server tarzı uygulamalar
 • Linux çekirdeğinin boru haberleşmesini sağlama biçimi
 • Paylaşılan bellek alanları (shared memory) yoluyla prosesler arası haberleşme
 • Paylaşılan bellek alanlarının System 5 ve modern POSIX fonksiyonlarıyla oluşturulması
 • Paylaşılan bellek alanlarının Linux çekirdeği tarafından gerçekleştirimi
 • Paylaşılan bellek alanlarında senkronizasyon sorunu
 • Bellek tabanlı dosyalar (memory mapped files)
 • Mesaj kuyrukları yöntemi
 • Mesaj kuyruklarının System 5 ve modern POSIX fonksiyonlarıyla oluşturulması ve kullanılması
 • Aynı makinenin prosesleri arasında haberleşmede kullanılan diğer yöntemler

Thread’lerle İşlemler

 • Genel olarak thread kavramı
 • Thread’lerin kullanılma gerekçeleri
 • POSIX’in pthread kütüphanesinin tanıtımı
 • Thread’lerin yaratılması ve ve sonlanması
 • Thread’lerin özellikleri (thread attributes)
 • Thread’lerin sonlanmasının beklenmesi
 • Thread’lerin yok edilmesi (therad cancellation)
 • Thread’lerin bloke olması
 • Çok thread’li uygulamalar
 • Thread’ler arası haberleşmeler
 • Thread senkronizasyonun anlamı
 • Mutex senkronizasyon nesnelerinin kullanımı
 • Mutex özelliklerinin değiştirilmesi
 • Semaphore senkronizasyon nesnelerinin kullanımı
 • Farklı proseslerin thread’leri arasında senkronizasyon
 • Okuma/yazma kilitleri
 • Koşul Değişkenleri condition variables)
 • Interlock işlemleri
 • Kilitlenmeye yol açmayan veri yapıları (lock-free data sturctures) hakkında temel bilgiler
 • Thread’e özgü alanlar (thread specific data)
 • Fonksiyonların thread güvenliliği (thread safety)
 • Linux çekirdeğinin thread gerçekleştirimi
 • POSIX thread çizelgelemesi ve thread öncelikleri
 • Linux sistemlerinde thread çizelgelemesinin ayrıntıları
 • Thread havuzları (thread pools) ve thread havuzlarının gerçekleştirimleri

Sinyal (Signal) İşlemleri

 • Sinyal kavramı
 • POSIX sinyallerinin tanıtımı
 • Sinyallerin oluşması ve proseslere gönderilmesi
 • Sinyallerin ele alınması, signal ve sigaction fonksiyonlarının kullanımı
 • Proseslere sinyal gönderilmesi ve kill fonksiyonun kullanımı
 • Sinyallerin bloke edilmesi
 • Sinyaller ve thread’ler
 • Gerçek zamanlı sinyaller
 • Sinyaller yoluyla proses senkronizasyonu
 • Sinyaller tarafından kesilen sistem fonksiyonlarının yeniden başlatılması

Proseslere İlişkin Ayrıntılar

 • Proses grupları
 • Terminal Kavramı
 • Oturum (session) kavramı
 • İş (job) kavramı ve iş kontrol sinyalleri

Proseslerin Kaynak Kullanımı

 • Proseslerin kullandığı kaynaklar
 • Proseslerin kaynak limitlerinin elde edilmesi ve değiştirilmesi
 • Proseslerin kaynak kullanımlarının sınırlandırılması

Daemon Prosesler (Linux Servis Programları)

 • Daemon kavramı ve daemon proseslerin aşağı seviyeli incelenmesi
 • Daemon’ların yazımı ve kullanımı
 • Daemon’lara ilişkin ayrıntılı işlemler

Linux Sistemlerinde Proseslere İlişkin Yetenekler (Process Capabilities)

 • Linux sistemlerinde proses yetenekleri (process capabilities) kavramı
 • Proses yeteneklerinin listesi ve anlamı
 • Proses yeteneklerinin set edilmesi ve üst prosesten alt prosese aktarılması

Sistemlerinde Tarih ve Zaman İşlemleri

 • Tarih ve zaman işlemleri yapan standart C fonksiyonları ve POSIX fonksiyonları
 • Bölgesel ayarlar ve locale işlemleri
 • Linux çekirdeğinde zamanlama işlemleri
 • Sistem zamanının güncellenmesi

Sistemlerinde Statik ve Dinamik (Shared) Kütüphaneler

 • Kütüphane (library) kavramı
 • Statik ve dinamik kütüphaneler arasındaki farklılıklar
 • Statik kütüphanelerin yaratılması ve kullanılması
 • Dinamik kütüphanelerin yaratılması ve kullanılması
 • Dinamik kütüphanelerin yüklenmesi
 • Konumdan bağımsız kod (position independent code) kavramı
 • Dinamik kütüphanelerde versiyonlama
 • Dinamik kütüphane kullanan uygulamaların konuşlandırılması
 • Dinamik kütüphanelerin programın çalışma zamanı sırasında dinamik biçimdeyüklenmesi ve kullanılması
 • Dinamik kütüphaneler konusunda kullanılan yardımcı programlar

İleri Dosya İşlemleri

 • Proseslerin kök dizinleri
 • Dosya özelliklerinin değiştirilmesi
 • Dosyaların kilitlenmesi (file locks)
 • Dosya sistemi üzerinde gerçekleşen olayların ele alınması
 • Asenkron dosya işlemleri
 • select ve poll fonksiyonlarının kullanımı
 • Dosya delikleri (file holes)
 • Dosya tamponlarının yönetilmesi
 • Dosya sisteminin mount edilmesi
 • Otomatik mount işlemleri
 • Linux çekirdeğinin mount işlemlerini ele alma biçimi

UNIX/Linux Sistemlerinde Soket Programlama

 • Bilgisayar ağları hakkında temel bilgiler
 • Haberleşme protokollerine kısa bir bakış
 • IP protokol ailesi
 • OSI katmanları ve IP protokol ailesi katmanları
 • Berkeley soket arayüzü ve soket kütüphanesinin kullanımı
 • TCP/IP client/server programlama
 • Client/server programlamadaki mesa formatları
 • Çok client’lı uygulamalar ve çok client’lı uygulamalarda izlenecek stratejiler
 • IP protokol ailesinin uygulama katmanına ilişkin bazı protokolleri hakkında açıklamalar (telnet, pop3, imap, http …) ve bunlara ilişkin client programların yazımı
 • UDP/IP uygulamaları
 • UNIX domain soketlerinin kullanımı
 • Ölçeklenebilir (scaleable) dağıtık uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik stratejiler
 • Linux çekirdeğinin protokol mimarisi (Linux TCP/IP stack)
 • Network sniffer programlar ve pcap kütüphanesinin kullanımı

Proc ve Sys Dosya Sistemleri

 • Proc ve Sys dosya sistemlerinin tanıtımı
 • Proc ve Sys dosya sistemlerinin girişlerinin anlamı
 • Proc ve Sys dosya sistemlerinin okunması ve yazılması
 • Proc ve Sys Dosya sistemlerinin Linux çekirdeği tarafından gerçekleştirimi

X Window Sistemleri ve GUI Çalışma Modeli

 • XWindow Sistemlerinin Genel Yapısı ve GUI çalışma modeli
 • XWindow sistemlerinde aşağı seviyeli GUI işlemlerinin temelleri
 • XWindow sistemleri üzerine kurulu olan yüksek seviyeli GUI kütüphanelerine ilişkin temel bilgiler

Object ve Executable Dosya Formatları

 • Object dosya ve executable dosya kavramları
 • ELF formatının incelenmesi
 • ELF formatı üzerinde işlem yapan programlar
 • GNU BFD kütüphanesinin temel kullanımı
 • Object dosyaların link edilmesi
 • Relocation işlemi
 • Flat binary dosyaların oluşturulması

Linux’ta Kullanılan Dosya Sistemlerinin Disk Organizasyonları

 • Linux sistemlerinin kullandığı dosya sistemlerinin tanıtımı
 • Linux’ta disk sektörlerinin okunması ve yazılması
 • Loopback aygıtlar
 • I-Node tabanlı dosya sistemlerinin disk organizasyonları
 • Dosyaların i-node bilgileri
 • Hard link ve soft link kavramları
 • Ext-2, Ext-2 ve Ext-4 sistemlerinin disk organizasyonu ve bu dosya sistemlerinin aşağı seviyeli incelenmesi

Linux Sistemlerinde Boot Süreci

 • Linux sistemlerinin boot edilmesi
 • Boot sürecinin ayrıntıları
 • Çekirdeğin boot parametreleri (kernel boot parameters)
 • Çekirdek imaj dosyasının yüklenmesi
 • Boot işlemi sırasında işlem gören çeşitli sistem dosyaları ve işlevleri
 • Boot işleminden sonra yaratılan temel prosesler

Linux Çekirdek Kodlarının İncelenmesi

 • Linux çekirdek kodlarının dizin organizasyonu
 • Linux çekirdek kodlarının genel yazım biçimi
 • Linux çekirdek kodlarında kullanılan temel veri yapıları
 • Linux çekirdeğindeki dinamik tahsisat sistemleri (buddy allocator, slab allocator, …)
 • Linux çekirdekleri arasındaki versiyon farklılıkları

Linux Çekirdeğinin Yeniden Derlenmesi

 • Linux çekirdeğinin derlemesi
 • Linux modüllerinin eklenip çıkartılması
 • Linux kaynak kodlarında değişiklikler yapılması

Linux Aygıt Sürücüleri

 • Aygıt sürücülerin anlamı
 • Linux aygıt sürücü mimarisinin tanıtımı
 • Linux çekirdek modüllerinin yazımı
 • Çekirdek modüllerinin yüklenmesi ve boşaltılması
 • Karakter aygıt sürücülerinin yazımı
 • Aygıt sürücülerde senkronizasyon işlemleri
 • Aygıt sürücülerde bekleme kuyruklarının yaratılması ve bloke işlemlerinin sağlanması
 • Aygıt sürücülerde bellek tahsisatları
 • Aygıt sürücülerin IO portlarını kullanması
 • Aygıt sürücülerde kesme işlemlerinin yönetilmesi
 • Blok aygıt sürücülerinin yazımı
 • Blok aygıt sürücülerinde bellek haritalaması ve DMA kullanımı
 • USB aygıt sürücüleri

 

*Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

* Kursumuz gerçek zamanlıdır. Derslerimiz interaktif olarak yapılmaktadır.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.