R İle Matematiksel ve İstatistiksel Veri Analizi


Açıklama: Bu kurs R Programlama Dilibi bilen programcılara istatistiksel ve matematiksel veri analizi konusunda uygulama geliştirme becerisi kazandırmaya yöneliktir. Kurs yalnızca programcılar için değil, istatistiksel ve matematiksel veri analizi ile uğraşan tüm katılımcılara açıktır. Kurs içerisindeki pek çok konu birbirinden ayrık olduğu için katılımcılar kursun yalnızca belli konularının ele alındığı kısımlarını izleyebilirler.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

• R’da veri işleme süreci
• R ile olasılık hesapları, olasılık dağılımları, olasılık yoğunluk fonksiyonları vs.
• R ile betimleyici istatistik
• R İle parametrik olan parametrik olmayan istatistiksel hipotez testleri (Z testi, t testi, tek yönlü ve çift yönlü ANOVA ve ANCOVA testlerii Chi Kare testi vs.)
• R ile korelasyon, regresyon ve faktör analizleri
• R’da çok değişkenli istatistiksel analizler
• R’da graf veri yapılarıyla işlemler ve ağ problemlerinin çözümü
• R’da doğrusal ve doğrusal olmayan karar modellerinin çözümü
• R’da yapısal eşitlik modellemesi
• R ile sayısal analiz (lineer cebir işlemleri, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, kök bulma vs.)
• R ile temel düzeyde sinyal işleme
• Diğer bazı önemli R paketlerinin kullanımı
• Ve diğerleri…

Önkoşul: R Programalama Dilini bilmek ya da C ve Sistem Programcıları Derneği’nde “R Programlama Dili” kursunu başarıyla bitirmiş olmak ve sayısal ve/veya istatistiksel analiz konusunda temel bilgilere sahip olmak.

* Ücreti sorunuz.