Java ile Nesne Yönelimli Programlama


Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Java Programlama Dili kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan C++’dan türetilmiş yalın bir nesne yönelimli programlama dilidir. Java’yı kullanarak Android uygulamaları, GUI uygulamaları, web servis uygulaması, dağıtık uygulamalar için bileşenler geliştirebilirsiniz. Bu kursta bir programlama dili olarak Java ele alınmaktadır. Bu kurs Java ile Uygulama Geliştirme (I) kursu için bir önkoşul niteliğindedir.

## Temel kavramlar
+ Java ortamı
+ _JDK_ ve _JVM_
+ Çevirici programlar, derleyiciler yorumlayıcılar
+ İşletim Sistemleri
+ IDE _(Integrated Development Environment)_ programları
+ Temel sayı sistemleri
+ JDK kurulumu
+ Merhaba Java program
+ Metot bildirimi
+ Metotların çağrılması

## Tür kavramı
+ Java’da temel türler
+ Tamsayı türleri, gerçek sayı türleri, _char_ türü ve _boolean_ türü
+ Değişkenler ve faaliyet alanı
+ Yerel değişkenler

## Metotlar
+ Metotların geri dönüş değerleri
+ _return_ deyimi
+ Metotların parametre değişkenleri
+ Matematiksel işlem yapan yararlı metotlar: _Math_ sınıfı

## Temel Operatörler
+ Operatörlerin sınıflandırılması
+ Operatör önceliği
+ Aritmetik Operatörler
+ Karşılaştırma operatörleri
+ Mantıksal operatörler
+ Mantıksal operatörlerin kısa devre davranışları
+ Atama operatörü
+ İşlemli atama operatörleri

## Kontrol deyimleri
+ _if_ deyimi
+ while döngü deyimi
+ _do while_ döngü deyimi
+ _for_ döngü deyimi
+ _break_ ve _continue_ deyimleri
+ Etiketli _break_ ve etiketli _continue_ deyimleri
+ _switch_ deyimi
+ Örnek programlar

## Tür dönüştürmeleri
+ Farklı türlerin birbirine atanması
+ İşlem öncesi otomatik tür dönüşümleri
+ Tür dönüştürme operatörü

## Koşul operatörü
+ Koşul operatörünün özellikleri
+ Koşul operatörünün kullanıldığı durumlar

## Aynı isimde metotlar _(method overloading)_
+ Bir sınıf içerisinde aynı isimde metotlar
+ Bir metodun imzası
+ Çağırma sırasında hangi metodun çağrılacağının belirlenme süreci _(overload resolution)_
+ Tam uyum _(best match)_
+ Tam uyum olmadığında hangi metodun çağrılacağının belirlenme süreci

## Nesne Yönelimli Programlama Tekniği
+ Nesne yönelimli programlama tekniğine ilişkin temel kavramlar
+ Sınıf ve nesne kavramları
+ Aynı isimde metotların anlamı
+ Diğer programlama teknikleri hakkında bilgiler

## Adres kavramı
+ Adres kavramı
+ Stack ve heap alanları
+ Ömür _(storage duration)_ kavramı: yerel ve parametre değişkenlerinin ömürleri

## Temel sınıf kavramları
+ Sınıf ve nesne kavramları
+ Referans türleri ve değer türleri
+ Referans kavramı
+ _new_ operatörü
+ Sınıfın _static_ olmayan veri elemanlarına erişim ve nokta operatörü
+ Sınıfın _static_ olmayan veri elemanlarının varsayılan değerleri
+ Referans parametreli metotlar
+ Referans geri dönüş değerli metotlar
+ Sınıfın _static_ veri elemanları
+ Sınıfın _non-static_ ve _static_ metotları
+ Sınıfın _non-static_ metotları içerisinde _non-static_ ve _static_ elemanlara doğrudan erişim durumu
+ Sınıfın _static_ metotları içerisinde _non-static_ ve _static_ elemanlara doğrudan erişim durumu
+ Örnek yararlı sınıflar

## Sınıfların başlangıç metotları _(constructors)_
+ Nesne oluşturulması adımları
+ Sınıfın varsayılan _(default)_ başlangıç metodu
+ Başlangıç metotlarının _overload_ edilmesi
+ Örnek yararlı sınıflar

## Rasgele sayı üretimi _(Random sınıfı)_
+ Rasgele sayı üretimi
+ Random sınfının metotları
+ Tohum değeri _(seed value)_ kavramı
+ _Random_ sınıfının tohum değeri parametreli başlangıç metodu ve _setSeed_ metodu
+ Örnek programlar

## String sınıfı
+ _Immutable_ sınıf kavramı
+ _String_ nesnesinin bellekteki durumu
+ _String_ sabitleri _(String literals)_
+ _String_ sınıfının metotları
+ _String_ işlemlerine yönelik yararlı metotların yazılması
+ Örnek programlar

## Paketler
+ Paket kavramı
+ Farklı paketlerdeki sınıflara erişim
+ İçiçe paket bildirimleri
+ Paketler ve dizinlerin ilişkisi
+ Paket isimlendirmesine ilişkin teknikler
+ Kaynak dizin _(source folder)_
+ Yazılmış olan yararlı sınıflara ilişki uygun paketler

## İsim arama
+ Niteliksiz _(unqualified)_ isim arama
+ Nitelikli _(qualified)_ isim arama
+ _import_ bildirimleri _(import on demand declaration, import single type declaration)_
+ _import static_ bildirimleri _(import static on demand declaration, import static single type declaration)_

## Diziler (Arrays) ve uygulamalar
+ Dizi referansları
+ Diziye ilişkin nesnelerin bellekteki durumu
+ Dizi elemanlarına erişim
+ Dizilere ilk değer verilmesi
+ Dizilerin metotlara geçirilmesi: dizi referansı parametreli metotlar
+ Dizi referansı döndüren metotlar
+ Dizilere ilişkin temel algoritmaların yazımı
+ Dizilere ilişkin yararlı metotların yazımı
+ Dizilerde bazı sıralama algoritmaları: kabarcık sıralaması _(bubble sort)_ ve _seçerek sıralama _(selection sort)_ algoritmaları
+ _char_ türden diziler
+ _char_ türden diziler ve _String_ sınıfı
+ Referans dizileri
+ Referans dizilerine ilkdeğer verilmesi
+ _String_ türden diziler
+ Dizi dizileri
+ Dizi dizilerinin çok boyutlu dizi gibi kullanılması
+ Dizi dizilerine ilk değer verilmesi
+ Matrisler ve matrislere ilişkin algoritmalar
+ Örnek programlar

## Sınıflarda temel erişim kuralları
+ _public_ erişimcisi
+ _private_ erişimcisi
+ Erişim belirleyicilerin paketlerle ilişkisi
+ _no-modifier_ erişimcisi
+ _protected_ erişimcisi
+ Başlangıç metodunun _private_ olması durumu
+ _Singleton_ sınıf tasarımı: _lazy implementation_
+ Örnek sınıflar

## final değişkenler
+ final yerel değişkenler
+ final parametre değişkenleri
+ final veri elemanları
+ final static veri elemanları
+ final non-static veri elemanları
+ _Singleton_ sınıf tasarımı: _eager implementation_
+ immutable sınıf tasarımı
+ Örnek immutable sınıflar

## enum sınıflar
+ enum sınıflar
+ enum sabitleri
+ enum sınıfların ordinal metotları
+ enum sınıfların values static metotları
+ enum sınıfların sabit dışındaki elemanları
+ enum sınıfların başlangıç metotları (constructor)
+ enum’ların eşitlik karşılaştırması
+ enum’ların karşılaştırılması
+ enum sınıfların kullanımı
+ Örnek enum sınıflar

## Sınıflar arası ilişkiler
+ _Composition_
+ _Aggregation_
+ _Association_
+ _Inheritance_
+ Sınıflar arası ilişkilerin modellenmesi

## Türetme (inheritance)
+ _Super class_ (taban sınıf) ve _sub class_ (türemiş sınıf) kavramları
+ Türetme sentaksı
+ Başlangıç metodu içerisinde taban sınıfın başlangıç metodunun çağrılması
+ Başlangıç metodu içerisinde taban sınfın istenilen başlangıç metodunun çağrılması: _super_ sentaksı
+ Başlangıç metodu içerisinde başka bir başlangıç metodunun çağrılması: _this_ sentaksı
+ _protected_ bölümün anlamı
+ Object sınıfı
+ Örnek sınıflar

## Taban sınıf ve türemiş sınıf arasındaki dönüşümler
+ Yukarıya doğru dönüşüm _(upcasting)_
+ Yukarıya doğru dönüşümün anlamı
+ Referansların statik ve dinamik türleri
+ Aşağıya doğru dönüşüm _(down-casting)_
+ Haklı ve haksız dönüşüm kavramı
+ _instanceof_ opetörü
+ Sarmalayan _(wrapper)_ sınıflar
+ Number sınıfı ve metotlarının anlamı
+ Otomatik kutulama _(auto-boxing)_ ve otomatik kutuyu açma _(auto-unboxing)_
+ _final_ sınıflar
+ Örnek programlar

## Sınıflar içerisinde bloklar
+ Sınıfların _static_ blokları _(static initializers)_
+ Sınıfların _static_ olmayan blokları _(non-static initializers)_

## this referansı
+ _this_ referansının anlamı
+ _non-static_ metotlar içerisinde _this_ kullanmı
+ _this_ referansının kullanıldığı örnek durumlar: _fluent_ kalıbı
+ Örnek sınıflar

## null referans
+ _null_ adres kavramı ve _null_ sabiti
+ _null_ referansın kullanıldığı durumlar

## Temel algoritma analizi
+ Algoritmanın karmaşıklığı
+ Karmaşıklığın ölçütü
+ Karmaşıklığın gösterimine ilişkin notasyonlar
+ _Big O_ notasyonu ile çeşitli karmaşıklık durumlarının incelenmesi
+ O(1), O(logn), O(n), O(n * Logn), O(n ^ 2), O(n ^ 3), … , O(n ^ k) karmaşıklıkları
+ O(k ^ n), O(n!) gibi özel karmaşıklıklar

## Dinamik büyüyen dizi veri yapısı
+ Dinamik büyüyen veri yapısına ilişkin temel kavramlar: _capacity_, _size_ vs.
+ Dinamik büyüyen veri yapısına ilişkin metotların karmaşıklık durumları
+ _ArrayList_ ve _Vector_ sınıfları
+ Örnek programlar
+ Örnek bir dinamik büyüyen dizi sınıfının yazılması

## Çok biçimlilik (polymorphism)
+ Çok biçimliliğin programlamaya yönelik tanımları
+ Çok biçimli mekanizma
+ Sanal metotlar
+ Sanal metotların _override_ edilmesi
+ Metotların _override_ edilmesinin anlamı
+ _super_ referansı
+ _Override_ edilen metot içerisinde taban sınıfın aynı metodunun çağrılması _(augmentation)_
+ _Override_ edilen metodun erişim belirleyicisinin erişim anlamında yükseltilmesi
+ _final_ metotlar
+ Çok biçimliliğe ilişkin örnek tasarımlar ve kodlanması

## Soyut sınıflar ve metotlar (abstract classes and methods)
+ Soyut sınıf ve metotların anlamı
+ Soyut metotların _override_ edilmesi
+ Soyut metotların _override_ edilmemesi durumu
+ Soyut sınıfların taban sınıf referansı olarak kullanılması
+ Soyut sınıfların başlangıç metotları
+ Örnek sınıflar

## Exception işlemleri
+ _Exception_ kavramı kullanımı
+ _Exception_ sınıf hiyerarşisi: _Throwable_, _Exception_, _Error_ ve _RuntimeException_ sınıfları
+ _throw_ anahtar sözcüğü ve bir _exception_ nesnesinin fırlatılması
+ _try_ blokları
+ _catch_ blokları
+ _catch_ blokları parametrelerine ilişkin sınıflar ve uygun _catch_ bloğunun bulunması
+ Yeniden fırlatma _(rethrow)_
+ İçiçe _try_ bloklarının bulunması durumu
+ _finally_ bloğu
+ Yakalanamayan _exception_ durumu
+ _Exception_ sınıflarının anlamı
+ _Cause exception_
+ _checked_ ve _unchecked exception_ sınıfları
+ _throws_ anahtar sözcüğü
+ Önemli _exception_ sınıfları
+ Örnek sınıfların _exception_ açısından düzenlenmesi ve genel hale getirilmesi

## Arayüzler _(interfaces)_
+ Arayüzlerin elemanları
+ Arayüzler içerisinde olabilecek elemanların Java sürümlerine göre farklılıkları
+ Bir sınıfın desteklediği arayüzler ve metotların _override_ edilmesi
+ _Marker_ arayüzler, fonksiyonel arayüzler
+ Java 8 ile eklenen arayüz içerisinde _default_ metotlar ve _static_ metotlar
+ Arayüzler ile _abstract_ sınıflar arasındaki farklar
+ Arayüzler arası tür dönüştürme ayrıntıları
+ Çok kullanılan bazı arayüzler
+ _try-with resources_ bloğu ve kullanımı: _AutoCloseable_ ve _Closeable_ arayüzleri

## Dosya işlemleri
+ Dosya ve dizin _(directory)_ kavramları
+ Dosya yol ifadeleri: _absolute_ and _relative_ path
+ Processin çalışma dizini _(current working directory)_
+ Metin _(text)_ ve ikili (binary) dosyalar
+ Dosya üzerinde bütünsel işlemler yapan sınıflar
+ Dosyalar üzerinde ayrıntılı işlem yapan sınıflar
+ _File_ sınıfının dosya ve dizinler üzerinde işlem yapan metotlar
+ _Path_ arayüzü ve _Files_ sınıfı
+ _InputStream_ ve _OutputStream_ soyut sınıfları
+ _FileInputStream_ ve _FileOutputStream_ sınıfları
+ Dosya göstericisi _(file pointer)_ kavramı
+ Dosya göstericisinin _EOF_ durumu
+ Dosyadan okuma ve yazma işlemleri
+ _RandomAccessFile_ sınıfı
+ Dosya göstericisinin konumlandırılması
+ Örnek programlar

## Generic sınıflar ve metotlar
+ Generic sınıflar
+ Generic sınıflarda türetme işlemleri
+ Generic sınıflarda _new_ operatörü ile _<> (diamond syntax)_ kullanımı
+ Generic arayüzler
+ Generic türlerde kısıtlar: _extends_ ve _super_ anahtar sözcüğünün _generic_ parametrelerde kullanımı
+ Generic türlerde joker karakter
+ Generic sınıflarda alt sınır ve üst sınır belirlenmesi _(invariant, covariant ve contra-variant)_
+ Generic metotlar
+ Generic metotlarda parametre türlerinin tespiti
+ Generic türlerin ve metotların generic parametrelerinin arakoda _Object_ olarak aktarılması
+ Örnek sınıflar ve programlar

Önkoşul: Daha önce herhangi bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak veya C ve Sistem Programcıları Derneği’nin açmış olduğu Programlamaya Giriş kursu başarıyla bitirmiş olmak.

Kursumuza ön kayıt yaptırmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

* Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir..

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.