C++ Programlama Dili


C++ PROGRAMLAMA DİLİ

 • Bu kurs katılımcıların öncelikle C++ programlama dilini çok iyi öğrenmelerini ve yazılım üretiminde profesyonel düzeyde bu dili kullanma becerisi edinmelerini hedeflemektedir.
 • C++ programlama dilinin temel sentaksı ve semantik yapısı ayrıntılı olarak öğretilmektedir.
 • Kursta Modern C++ anlatılmaktadır.C++11, C++14 ve C++17 standartları ile dile eklenen sentaks öğeleri ve standart kütüphane bileşenleri eğitimde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
 • C++ dilinin standart kütüphanesi ve bu kütüphanenin en önemli bileşeni olan STL (Standard Template Library) ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.
 • Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konusunda temel bilgiler verilmektedir.
 • Türden Bağımsız Programlama (Generic Programming) konusunda temel bilgiler verilmektedir.
 • Eğitim programı yalnızca C++ dilini öğretmeyi değil, tüm programlama ortamları için iyi, temiz ve etkin kod yazma alışkanlığı kazandırmayı da amaçlamaktadır.
 • Bazı derslerde konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için veri yapılarına ve algoritmalara (Data structures & algorithms) ilişkin temel kavramlar da anlatılmaktadır.

ÖN KOŞUL

Bu kursta C++ dilinin C dilinden aldığı temel sentaks ve araçlar anlatılmadığından bu programa katılabilmek için belirli seviyede C bilmeniz gerekmektedir.

KURS PROGRAMI

 • C++ Dilinin Genel Tanıtımı
  • C++ dilinin tarihçesi
  • C++ dili ve programlama paradigmaları
  • C++ dili standartları
   • C++98 – 03
   • C++11
   • C++14
   • C++17
   • C++20
  • eski C++ ve modern C++
 • C Dili ve C++ İçindeki C Dili 
  • C dilinden C++ diline geçiş
  • işlev bildirimleri ve tanımlamalarına ilişkin farklılıklar
  • türlere ve tür dönüşümlerine ilişkin farklılıklar
  • C’de geçerli C++’da geçersiz durumlar
  • C99 ve C++
 • Temel Kavramlar
  • tamamlanmış ve eksik türler (complete & incomplete types)
  • ifadelerin değer kategorileri (value categories)
  • tanımsız davranış (undefined behavior)
  • derleyiciye bağlı davranışlar. (implementation defined & implementaion specified)
  • derleyici eklentileri (compiler extensions)
  • kapsam (scope) ve isim arama (name lookup)
  • erişim kontrolü (access control)
  • çift anlamlılık hatası (ambiguity)
 • İlk Değer Verme (Initialization)
  • eş biçimli ilk değer verme (uniform initialization)
   • daraltıcı dönüşümler (narrowing conversions)
   • most vexing parse
  • doğrudan ilk değer verme (direct intialization)
  • kopyalama ile ilk değer verme (copy initialization)
  • varsayılan ilk değer verme (default initialization)
  • bileşiklere ilk değer verme (aggregate initialization)
 • Tür Çıkarımı (Type Deduction)
  • auto belirteci ile tür çıkarımı (auto type deduction)
  • decltype belirteci ile tür çıkarımı
  • sonradan gelen geri dönüş türü (trailing  return type)
  • auto geri dönüş değeri türü (auto return type)
 • enum Sınıfları (enum Classes)
  • geleneksel enum türleri
  • baz tür seçimi (underlying type)
  • tür dönüşümleri (type conversions)
  • enum sınıfları ve kapsam (scope)
 • Sabit İfadeleri (Constant Expressions)
  • const anahtar sözcüğü ve const semantiği
  • const nesneler
  • constexpr anahtar sözcüğü
  • constexpr işlevler
 • İşlevlerin Varsayılan Argüman Alması (Default Arguments)
 • Referans Semantiği
  • sol taraf referansları (L value references)
  • sağ taraf referansları (R value references)
  • referanslar ve const semantiği (references & const semantics)
  • referanslar ile göstericilerin (pointer) karşılaştırılması
  • parametresi referans olan işlevler
  • referans döndüren işlevler
 • İşlev Yüklemesi (Function Overloading)
  • genel kurallar
  • yüklenmiş işlev çözümlenmesi (function overload resolution)
  • const yüklemesi (const overloading)
  • extern “C” bildirimi
  • işlev yüklemesinde dikkat edilmesi gereken durumlar
 • Tür Dönüştürme Operatörleri (Type-cast Operators)
  • static_cast<> operatörü
  • const_cast<> operatörü
  • reinterpret_cast<> operatörü
  • dynamic_cast<> operatörü
 • Sınıflara giriş
  • class scope kavramı
  • sınıflar ve isim arama (name lookup)
  • erişim kontrolü (access control) ve veri gizleme (data hiding)
   • public öğeler
   • private öğeler
   • protected öğeler
  • sınıfların öğeleri (class members)
   • sınıfların veri öğeleri (data members)
    • non-static veri öğeleri
     • mutable veri öğeleri
    • static veri öğeleri
   • sınıfların üye işlevleri
    • non-static üye işlevler
     • const üye işlevler
    • static üye işlevler
   • sınıfların tür öğeleri (type members)
  • sınıfların kurucu işlevleri (constructors)
   • kurucu işlev ilk değer verme listesi (constructor initializer list)
   • delege eden kurucu işlevler (delegating constructors)
  • sınıfların sonlandırıcı işlevleri (destructors)
  • üye işlevlerin çağrılması
  • sınıflar ve const semantiği
   • const sınıf nesneleri
  • geçici sınıf nesneleri (temporary objects)
   • otomatik (implicit) tür dönüşümleri
   • explicit kurucu işlevler
  • mutable anahtar sözcüğü
  • friend bildirimi
   • global işlevlere friend bildirimi
   • sınıfların üye işlevlerine friend bildirimi
   • sınıflara friend bildirimi
   • attorney client idiyomu
 • Sınıfların Özel Üye İşlevleri ve Kopyalama İşlemleri (Special Member Functions & Copy Control)
  • default constructor
  • destructor
  • copy constructor
  • move constructor
  • copy assignment
  • move assignment
  • özel işlevlerin default edilmesi
  • özel işlevlerin delete edilmesi
  • sınıflar ve taşıma semantiği (move semantics)
  • rule of zero
  • rule of five
  • kopyala takas et idiyomu (copy & swap idiom)
  • kopyalamanın eliminasyonu (copy elimination)
 • Operatör Yüklemesi (Operator Overloading)
  • operatör yüklemesine ilişkin genel kurallar
  • üye operatör fonksiyonları
  • global operatör fonksiyonları
  • aritmetik operatörlerin yüklenmesi
  • karşılaştırma operatörlerinin yüklenmesi
  • ++ ve — operatörlerinin yüklenmesi
  • ok operatörü ve içerik operatörlerinin yüklenmesi
  • [] operatörünün yüklenmesi
  • fonksiyon çağrı operatörünün yüklenmesi
  • tür dönüştürme operatör fonksiyonlarının yüklenmesi
 • Dinamik Ömürlü Nesneler
  • new ve delete ifadeleri
  • new[] ve delete [] ifadeleri
  • operator new işlevleri
  • operator delete işlevleri
  • operator new ve operator delete işlevlerinin yüklenmesi
  • std::bad_alloc
  • std::set_new_handler ve std::get_new_handler
  • placement new operatörleri
  • nothrow new
 • Tür Eş İsimleri (Type Alias)
  • typedef bildirimleri
  • using bildirimleri
 • İsim Alanları (Namespaces)
  • isim alanlarının oluşturulması
  • isim alanları ve isim arama
   • çözünürlük operatörü ve isim alanları
  • using bildirimi (using declaration)
  • using namespace direktifi
  • argümana bağlı isim arama (argument dependent lookup)
  • isimsiz isim alanı (unnamed namespace)
  • içsel isim alanları (nested namespace)
  • inline isim alanları (inline namespaces)
  • isim alanı eş ismi (namespace alias)
  • işlev yüklemesi ve isim alanları
 • Sınıflar ve Kalıtım
  • nesne yönelimli programlama ve kalıtım (oop & inheritance)
  • public kalıtımı (public inheritance)
  • çalışma zamanı çok biçimliliği (runtime polymorphism)
   • sanal işlevler (virtual function)
   • saf sanal işlevler (pure virtual function)
   • sanal sonlandırıcı işlev (virtual destructor)
   • sanal kurucu işlev idiyomu (virtual constructor idiom)
   • override bağlamsal anahtar sözcüğü
   • nesne dilimlenmesi (object slicing)
  • final bağlamsal anahtar sözcüğü
   • final sınıflar (final classes)
   • final override
  • çoklu kalıtım (multiple inheritance)
   • çoklu kalıtımda kapsam ve isim arama
   • çoklu kalıtımda kurucu ve sonlandırıcı işlevler
   • elmas formasyonu (diamond formation)
   • sanal kalıtım (virtual inheritance)
   • çoklu kalıtım ve kalıtımla alınan kurucu işlevler
   • çoklu kalıtımda kopyalama ve taşıma işlemleri
  • private kalıtımı (private inheritance)
  • protected kalıtımı (protected inheritance)
  • sınıf içi using bildirimi
  • kalıtımla alınan kurucu işlev (inherited constructor)
  • sanal olmayan arayüz idiyomu (non-virtual interface idiom)
 • Olağan Dışı Durumların İşlenmesi (Exception Handling)
  • exception güvenliği (exception safety) 
  • hata nesnelerinin gönderilmesi
   • throw deyimi (throw statement)
   • rethrow deyimi (rethrow statement)
  • try blokları
  • catch blokları
   • catch all
  • yakalanamayan hata nesnesi (uncaught exception)
   • std::terminate
   • std::set_terminate
  • hata nesnesinin yeniden gönderilmesi (rethrow statement)
  • yığının geri sarımı (stack unwinding)
  • kurucu işlevlerden exception gönderimi
  • sonlandırıcı işlevler ve hata gönderimi
  • exception handling ve kalıtım
  • exception handling ve dinamik ömürlü sınıf nesneleri
   • exception  güvenliği için akıllı göstericilerin kullanımı
  • işlev try blokları (function try block)
  • noexcept belirleyicisi
   • beklenmeyen hata nesnesi
   • std::unexpected_exception
  • std::exception sınıfı ve hiyerarşisi
   • std::exception sınıfı ve what sanal fonksiyonu
   • std::logic_error
    • std::invalid_argument
    • std:.domain_error
    • std::length_error
    • std::out_of_range
    • std::future_error
   • std::runtime_error
    • std::range_error
    • std::overflow_error
    • std::underflow_error
    • std::system_error
    • std::regex_error
   • std::bad_alloc
   • std::bad_typeid
   • std::bad_cast
   • std::bad_exception
   • std::bad_weak_ptr
   • std::bad_function_call
  • kendi hata sınıflarımızı oluşturmak
  • basic exception guarantee
  • strong exception gurantee
  • no exception gurantee
  • std::current_exception
  • std::exception_ptr
  • std::rethrow_exception
 • Çalışma Zamanında Tür Belirlenmesi (RTTI)
  • dynamic_cast operatörü
  • typeid operatörü
  • std::typeinfo sınıfı
 • std::string sınıfı
  • genel kavramlar
  • arama işlevleri
  • set işlemleri
  • erişim işlemleri
  • karşılaştırma işlevleri
  • sayısal dönüşüm işlevleri
 • Bileşik Nesneler (composition)
  • öğe olan nesneler ve özel işlevler, kopyalama kontrolü.
  • öğe olan nesneler ve erişim kontrolü
  • bileşik nesnelerin kullanıldığı temalar
 • İçsel türler (Type Members)
  • sınıf içinde yapılan eş isim bildirimleri
  • içsel sınıflar (nested classes)
  • pimpl idiyomu
 • Şablonlar (Templates)
  • şablon tür parametreleri (template type parameters)
  • şablon sabit parametreleri (template non-type parameters)
  • şablon şablon parametreleri (template template parameters)
  • şablon argümanları (template arguments)
  • şablonlardan kod üretimi (template instantiation)
  • fonksiyon şablonları (function templates)
   • fonksiyon şablonlarında tür çıkarımı (function template argument deduction)
   • fonksiyon şablonlarının yüklenmesi (function template overloading)
  • sınıf şablonları (class templates)
   • kurucu işlev ile tür çıkarımı (CTAD)
   • üye şablonlar (member templates)
  • şablonların özelleştirilmesi (template specialization)
   • tam özelleştirme (full specialization)
   • kısmi özelleştirme (partial specialization)
  • sfinae
  • değişken sayıda parametreli şablonlar (variadic templates)
  • mükemmel gönderim (perfect forwarding)
  • katlama ifadeleri (fold expressions)
  • if constexpr
  • değişken şablonları (variable templates)
  • eş isim şablonları (alias templates)
 • İteratörler (iterators)
  • aralık (range) kavramı
  • iteratörlerin kategorileri
  • kapların begin ve end işlevleri
  • global begin ve end işlevleri
  • iterator işlevleri
   • std::next
   • std::prev
   • std::iter_swap
   • std::advance
   • std::distance
  • iterator uyumlandırıcıları (iterator adaptors)
   • akım iteratörleri (stream iterators)
    • istream_iterator
    • ostream_iterator
    • istreambuf_iterator
    • ostreambuf_iterator
   • reverse_iterators
   • move_iterator
   • insert_iterator
   • back_insert _iterator
   • front_insert_iterator
 • Kaplar(Containers)
  • STL kapları ve veri yapıları (STL containers & data structures) 
  • sıralı kaplar (sequence containers)
   • std::vector
   • std::deque
   • std::string
   • std:.array
   • std::list
   • std::forward_list
  • ilişkisel kaplar (associative containers)
   • std::set
   • std::multiset
   • std::map
   • std::multimap
  • sırasız ilişkisel kaplar (unordered containers)
   • std::unordered_set
   • std::unordered_multiset
   • std::unordered_map
   • std::unordered_multimap
  • kapların tür öğeleri (type members of containers)
  • kapların emplace işlevleri
 • Kap Uyumlandırıcıları (Container Adaptors)
  • stack
  • queue
  • priority_queue
 • Algoritmalar (Algorithms)
  • algoritmaların temel özellikleri ve genel ilkeler
  • salt okuyan algoritmalar (non-modifying algorithms)
  • kap öğelerini değiştiren algoritmalar (modifying algorithms)
  • kap öğelerini konumlandıran algoritmalar (mutating algorithms)
  • sıralama ile ilgili algoritmalar (sorting algorithms)
  • sıralanmış aralıklar üzerinde koşturulan algoritmalar (sorted range algorithms)
  • nümerik algoritmalar (numeric algorithms)
  • algoritmaların lambda ifadelerini kullanması
 • lambda ifadeleri
  • kapanış türleri ve kapanış nesneleri (closure types and closure objects)
  • lambda ifadeleri ve tür çıkarımı (lambda expressions and type deduction)
  • lambda yakalama ifadeleri (lambda captures)
  • lambda init capture
  • capture this 
  • capture *this
  • mutable lambdalar
  • trailing return type
  • genelleştirilmiş lambda ifadeleri (generalized lambda expressions)
  • algoritmalarda lambda ifadelerinin kullanımı
 • Akıllı Gösterici Sınıfları (Standard Smart Pointer Classes)
  • unique_ptr sınıfı
   • std::make_unique
   • std::default_delete ve custom deleters
   • tipik hatalar
  • shared_ptr sınıfı
   • referans sayımı (reference counting)
   • std::make_shared
  • weak_ptr sınıfı
 • Standart Giriş Çıkış Kütüphanesi
  • giriş çıkış akımlarına ilişkin standart sınıflar (standard stream classes)
  • global akım nesneleri
  • formatlı giriş çıkış işlemleri (formatted input output)
  • << ve >> operatörlerinin yüklenmesi (inserter & extractors)
  • formatlama ve formatlama işlemleri (formatting)
  • manipülatörler (manipulators)
  • akımın durumu (condition states)
  • string akımları (stringstreams)
  • dosya işlemleri (file operations)
  • formatsız giriş ve çıkış işlemleri (unformatted input output)
  • bellek üstünde yapılan giriş çıkış işlemleri
 • Bazı önemli STL Öğelerinin Tanıtımı
  • std::pair
  • std::tuple
  • std::initializer_list
  • std::bitset
  • std::regex
  • type_traits kütüphanesi
  • std::allocator
  • std::ratio
  • std::chrono
  • standart random kütüphanesi
  • std::string_view sınıfı
  • std::optional sınıfı
  • std::variant sınıfı
  • std::any sınıfı
  • std::byte
  • std::invoke
 • Tamamlayıcı Araçlar ve Sentaks Öğeleri
  • static_assert 
  • decltype (auto)
  • declval
  • üye fonksiyon göstericileri (member function pointers)
  • ham string sabitleri (raw string literals)
  • ikilik sayı sisteminde yazılan sabitler (binary literals)
  • basamak ayırıcısı (digit seperator)
  • ilk değer vermeli if deyimi (if with initializer)
  • ilk değer vermeli switch  deyimi (if with initializer)
  • alignas belirteci (alignas specifier)
  • alignof operatörü (alignof operator)
  • yapısal bağlama (structural binding)
  • attribute’lar

Kurs ücreti duyuru sayfasında belirtilmektedir.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.