C# ile Nesne Yönelimli Programlama


C# Programlama Dili kolay ve hızlı uygulama geliştirmeyi amaçlayan C++’dan türetilmiş yalın bir nesne yönelimli programlama dilidir. Programlama dili olarak Java’ya oldukça benzemekle birlikte onun biraz daha iyileştirilmiş ve biraz daha C++’a yakınlaştırılmış bir biçimidir. Yalınlığı nedeniyle .NET programlama ortamının temel dili olarak kabul edilmektedir. C#’ı kullanarak, GUI uygulamaları, ASP.NET kullanıcı arayüzü, web servis uygulaması, dağıtık uygulamalar için bileşenler veya klasik bir Windows masaüstü uygulaması geliştirebilirsiniz. Bu kursta bir programlama dili olarak C# ele alınmaktadır. Bu kurs C# ile .NET Ortamında Uygulama Geliştirme kursu için bir önkoşul niteliğindedir.

Kurs konularından bazıları aşağıdadır:

Temel kavramlar

 • .NET ortamına ilişkin temel kavramlar (JIT, MSIL, CLR, CTS, CLS…)
 • Platform bağımsız çalışma olgusu
 • Çevirici programlar, derleyiciler yorumlayıcılar
 • .NET ortamının aşağı seviyede incelenmesi ve Java ile karşılaştırılması
 • Atom kavramı
 • Console sınıfının etkin kullanımı

Tür kavramı

 • .NET ortamının ortak tür sistemi, Type Inference
 • Değişkenler, sabitler ve faaliyet alanı
 • Ömür kavramı

Metotlar

 • Metotların geri dönüş değerleri
 • return deyimi
 • Metotların parametre değişkenleri
 • Opsiyonel parametreler
 • Default argüman alan metotlar
 • Variadic metotlar

Sabitler

 • Sabit kavramı
 • Sabitlerin türleri
 • Tamsayı sabitleri
 • Gerçek sayı sabitleri
 • bool türden sabitler
 • Karakter sabitleri
 • Escape sequence karakterler
 • Tamsayı sabitlerinin hexadecimal, binary ve octal gösterilişleri
 • Gerçek sayı sabitlerinin bilimsel gösterilişi
 • Sabit bildiriminde alttire karakterinin kullanımı

Temel Operatörler

 • Operatörlerin sınıflandırılması
 • Operatör önceliği
 • Aritmetik Operatörler
 • Karşılaştırma operatörleri
 • Mantıksal operatörler
 • Atama operatörü ve işlemli atama operatörleri

Kontrol deyimleri

 • if ve switch deyimleri
 • while ve do while döngü deyimleri
 • for ve foreach döngü deyimleri
 • break ve continue deyimleri
 • Örnek programlar

Tür dönüştürmeleri

 • Farklı türlerin birbirine atanması
 • İşlem öncesi otomatik tür dönüşümleri
 • Tür dönüştürme operatörü

Koşul operatörü

 • Koşul operatörünün özellikleri
 • Koşul operatörünün kullanıldığı durumlar

Aynı isimde metotlar (method overloading)

 • Bir sınıf içerisinde aynı isimde metotlar
 • Bir metodun imzası
 • Çağırma sırasında hangi metodun çağrılacağının belirlenme süreci (overload resolution)
 • Tam uyum (best match)
 • Tam uyum olmadığında hangi metodun çağrılacağının belirlenme süreci

Nesne Yönelimli Programlama Paradigması

 • Nesne yönelimli programlama paradigmasına ilişkin temel kavramlar, diğer paradigmalar ile karşılaştırma
 • Sınıf ve nesne kavramları

Adres kavramı

 • Adres kavramı
 • unsafe uygulamalarda pointer (gösterici) kullanımı
 • Stack, Code ve Heap alanları

Temel sınıf kavramları

 • Sınıf ve nesne kavramları
 • Referans türleri ve değer türleri
 • Referans kavramı
 • new operatörü
 • Sınıfın static olmayan veri elemanlarına erişim ve nokta operatörü
 • Sınıfın static olmayan veri elemanlarının varsayılan değerleri
 • Referans parametreli metotlar
 • Referans geri dönüş değerli metotlar
 • Sınıfın static veri elemanları
 • Sınıfın non-static ve static metotları
 • Sınıfın non-static metotları içerisinde non-static ve static elemanlara doğrudan erişim durumu
 • Sınıfın static metotları içerisinde non-static ve static elemanlara doğrudan erişim durumu
 • Örnek yararlı sınıflar

Sınıfların başlangıç metotları (constructors)

 • Nesne oluşturulması adımları
 • Sınıfın varsayılan (default) başlangıç metodu
 • Başlangıç metotlarının overload edilmesi
 • Örnek yararlı sınıflar

Rassal sayı üretimi (Random sınıfı)

String sınıfı

 • Immutable sınıf kavramı
 • String nesnesinin bellekteki durumu
 • String sabitleri (String literals)
 • String sınıfının metotları
 • String işlemlerine yönelik yararlı metotların yazılması
 • Örnek programlar

İsim alanları

 • Paketleme ve granülasyon kavramları
 • Farklı isim alanlarındaki sınıflara erişim
 • İç içe isim alanı bildirimleri
 • using anahtar sözcüğü

İsim arama

 • Niteliksiz (unqualified) isim arama
 • Nitelikli (qualified) isim arama

Diziler (Arrays) ve uygulamalar

 • Dizi referansları
 • Diziye ilişkin nesnelerin bellekteki durumu
 • Dizi elemanlarına erişim
 • Dizilere ilk değer verilmesi
 • Dizilerin metotlara geçirilmesi: dizi referansı parametreli metotlar
 • Dizi referansı döndüren metotlar
 • Dizilere ilişkin temel algoritmaların yazımı
 • Dizilere ilişkin yararlı metotların yazımı
 • Dizilerde bazı sıralama algoritmaları: kabarcık sıralaması (bubble sort) ve _seçerek sıralama (selection sort) algoritmaları
 • char türden diziler
 • char türden diziler ve String sınıfı
 • Referans dizileri
 • Referans dizilerine ilkdeğer verilmesi
 • String türden diziler
 • Dizi dizileri
 • Dizi dizilerinin çok boyutlu dizi gibi kullanılması
 • Dizi dizilerine ilk değer verilmesi
 • Matrisler ve matrislere ilişkin algoritmalar
 • Örnek programlar

Sınıflarda temel erişim kuralları

 • public erişimcisi
 • private erişimcisi
 • protected erişimcisi
 • internal erişimcisi
 • Başlangıç metodunun private, protected ya da internal olması durumu
 • Singleton tasarım kalıbı
 • Encapsulation kavramı, Property’ler ve property’lerin ara koda nasıl dönüştüğünün incelenmesi
 • Örnek sınıflar

enum’lar

 • enum sabitleri
 • enum sınıfların sabit dışındaki elemanları
 • enum sınıfların başlangıç metotları (constructor)
 • enum’ların eşitlik karşılaştırması
 • enum’ların karşılaştırılması
 • enum’ların kullanımı
 • Örnek enum sınıflar

Sınıflar arası ilişkiler

 • Composition
 • Aggregation
 • Association
 • Inheritance
 • Sınıflar arası ilişkilerin modellenmesi
 • UML modelleme diline giriş

Türetme (inheritance)

 • Base class (taban sınıf) ve derived class (türemiş sınıf) kavramları
 • Türetme sentaksı
 • Başlangıç metodu içerisinde taban sınıfın başlangıç metodunun çağrılması
 • Başlangıç metodu içerisinde taban sınıfa ait istenilen bir başlangıç metodunun çağrılması
 • Başlangıç metodu içerisinde başka bir başlangıç metodunun çağrılması
 • protected bölümün anlamı
 • Object sınıfı
 • Örnek sınıflar

Taban sınıf ve türemiş sınıf arasındaki dönüşümler

 • Yukarıya doğru dönüşüm (upcasting)
 • Yukarıya doğru dönüşümün anlamı
 • Aşağıya doğru dönüşüm (down-casting)
 • is opetörü
 • Otomatik kutulama (auto-boxing) ve otomatik kutuyu açma (auto-unboxing)
 • sealed sınıflar
 • Referansların statik ve dinamik türleri
 • Örnek programlar

this referansı

 • this referansının anlamı
 • non-static metotlar içerisinde this kullanmı

null referans

 • null adres kavramı ve null sabiti
 • null referansın kullanıldığı durumlar

Çöp Toplayıcı (garbage collector)

 • Nesnelerin ömürleri
 • Nesnelerin seçilebilir (garbage collected) duruma gelmesi
 • Çöp toplayıcı’nın çalışma biçimi
 • Nesnelerin gösteren referansların takibine yönelik tipik algoritmalar
 • using anahtar sözcüğü
 • IDisposable arayüzü

Dinamik büyüyen dizi veri yapısı

 • Dinamik büyüyen veri yapısına ilişkin temel kavramlar: capacity, size vs.
 • Dinamik büyüyen veri yapısına ilişkin metotların karmaşıklık durumları
 • ArrayList ve List sınıfları
 • HashTable Dictionary SortedList sınıfları
 • Örnek bir dinamik büyüyen dizi sınıfının yazılması

Çok biçimlilik (polymorphism)

 • Çok biçimliliğin programlamaya yönelik tanımları
 • Çok biçimli mekanizma
 • Sanal metotlar
 • Sanal metotların override edilmesi
 • Metotların override edilmesinin anlamı
 • base referansı
 • Override edilen metot içerisinde taban sınıfın aynı metodunun çağrılması (augmentation)
 • Override edilen metodun erişim belirleyicisinin erişim anlamında yükseltilmesi
 • sealed metotlar
 • Çok biçimliliğe ilişkin örnek tasarımlar ve kodlanması

Soyut sınıflar ve metotlar (abstract classes and methods)

 • Soyut sınıf ve metotların anlamı
 • Soyut metotların override edilmesi
 • Soyut metotların override edilmemesi durumu
 • Soyut sınıfların taban sınıf referansı olarak kullanılması
 • Soyut sınıfların başlangıç metotları
 • Örnek sınıflar

Exception mekanizması

 • Exception kavramı kullanımı
 • throw anahtar sözcüğü ve bir exception nesnesinin fırlatılması
 • try blokları
 • catch blokları
 • catch blokları parametrelerine ilişkin sınıflar ve uygun catch bloğunun bulunması
 • Yeniden fırlatma (rethrow)
 • İçiçe try bloklarının bulunması durumu
 • finally bloğu
 • Yakalanamayan exception durumu
 • Exception sınıflarının anlamı
 • checked ve unchecked exception sınıfları
 • Önemli exception sınıfları
 • Örnek sınıfların exception açısından düzenlenmesi ve genel hale getirilmesi

Arayüzler (interfaces)

 • Bir sınıfın desteklediği arayüzler ve metotların override edilmesi
 • Arayüzler ile abstract sınıflar arasındaki farklar
 • Arayüzler arası tür dönüştürme ayrıntıları
 • Sıkça kullanılan bazı arayüzler

Generic sınıflar ve metotlar

 • Generic sınıflar
 • Generic sınıflarda türetme işlemleri
 • Generic sınıflarda new operatörü ile <> (diamond syntax) kullanımı
 • Generic arayüzler
 • Generic türlerde kısıtlamalar
 • Generic sınıflarda alt sınır ve üst sınır belirlenmesi (invariant, covariant ve contra-variant)
 • Generic metotlar
 • Generic metotlarda parametre türlerinin tespiti
 • Örnek sınıflar ve programlar

Programın komut satırı argümanları

Extension metotlar

Delegate (temsilci) ve Event’ler

Reflection ve metadata kavramlarının uygulamada kullanılması

 • Type sınıfı
 • typeof operatörü

Attribute sınıfları

Lambda ifadeleri

Bit seviyesinde işlemler ve ilişkili operatörler

Dinamik kütüphanelerin DLL oluşturulması ve kullanılması

Dosya işlemleri

 • Dosya ve dizin (directory) kavramları
 • Dosya yol ifadeleri: absolute and relative path
 • Processin çalışma dizini (current working directory)
 • Metin (text) ve ikili (binary) dosyalar
 • File Directory sınıfları
 • Stream soyut sınıfı
 • Dosya işlemleri
 • Örnek programlar

Önkoşul: Daha önce herhangi bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olmak veya derneğimizin açmış olduğu Programlamaya Giriş kursuna katılmış olmak.

* Kurs ücretini sorunuz.

Bu kurs C ve Sistem Programcıları Derneği ve Sistem Bilgisayar işbirliği ile düzenlenmektedir.